Opdracht bouw provinciehuis en ontwikkeling site Leopoldskazerne toegewezen aan consortium 'THV Leopold'

Het consortium omvat onder andere projectontwikkelaar DMI Vastgoed en Matexi, aannemer Democo en een team van architecten: 360 Architecten, B2Ai en Sergison Bates Architecten (UK). Het landschappelijk ontwerp zit in handen van Delva Landscape Architects (NL). Voor duurzaamheid, stabiliteit en technieken staan o.a. 3E, Ingenium, Procos en Ingenieursbureau G. Derveaux in.

Ambitie

De Provincie beoogt met het project een omschakeling naar een toekomstgerichte werkomgeving voor de provinciale ambtenaren en een centralisatie van haar diensten. Met de keuze voor de Leopoldskazerne zorgt de Provincie voor de heropwaardering van een stuk erfgoed, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de omgeving.

"De site verandert van een zeer gesloten naar een open en toegankelijke, groene site voor iedereen. Naast het provinciehuis zal de site o.m. ook het HISK (Hoger Instituut Schone Kunsten), een deel van Defensie, een kinderdagverblijf, een buurtpark, wooneenheden en een hotel huisvesten. In het provinciehuis bevinden zich heel wat vergaderfaciliteiten, een restaurant en cafetaria die ook buiten de kantooruren publiek toegankelijk zullen zijn. De Provincie wil een ‘open en toegankelijk huis' zijn," aldus Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor Patrimonium.

Architecturale visie 

Het provinciehuis zal zich situeren op de hoek van de R40/Charles de Kerchovelaan. Subtiele architectuur (groen getint staal en glas) ter hoogte van de bestaande gebouwen en een nieuwbouw aan de Kunstlaan, maken het mogelijk om een kantooromgeving te creëren volgens de modernste noden. De nieuwe architectuur is respectvol, subtiel en homogeen en bewaart het evenwicht met de bestaande gebouwen. Het binnenplein wordt een groene omgeving waar zowel rust als activiteit een plaats krijgen.

Top op vlak van duurzaam bouwen

Het gebouw is met een grote flexibiliteit ontworpen zodat het mee kan evolueren met veranderende noden en gebruik in de toekomst. Het project focust dus niet enkel op een grote ecologische maar ook culturele duurzaamheid. De technische installaties zijn flexibel en modulair opgebouwd en klaar voor de toekomst. Volgens de internationaal erkende Breeam-duurzaamheidsstandaard haalt het provinciehuis de op één na hoogste score op vlak van duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. Binnen een moeilijk bestaand gebouwencomplex wisten de ontwerpers een behoorlijk laag E-peil 36 te halen. Liefst 70% van de nodige energie wordt ter plaatse en hernieuwbaar opgewekt (geothermie uit de bodem, warmtepomp, zonnepanelen). De Provincie koopt de resterende energie al jaren 100% groen aan. Dat betekent meteen dat het provinciehuis CO2-neutraal wordt.

Buurtcommunicatie

De Provincie zal de buurtbewoners nauw informeren tijdens het hele proces. Vooraleer de bouwaanvraag wordt ingediend zal een eerste buurtinfosessie plaatsvinden. Het consortium stelde hiertoe een communicatiebureau aan. Er wordt gestreefd naar een minimale hinder voor de directe en minder directe omgeving. 

Budget

De opdracht wordt gegund voor 52,5 miljoen euro, hierin zijn ook de technische onderhouds- en beheerskosten van het provinciehuis voor 3 jaar inbegrepen. De centralisatie van de administratieve diensten maakt het mogelijk om andere gebouwen te verkopen waar het personeel nu nog gehuisvest is.

 

 

Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Patrimonium
Kristof Goethals diensthoofd Patrimonium
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Patrimonium
Kristof Goethals diensthoofd Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent