Skip to Content

Oost-Vlaamse tuinen inzetten in de strijd tegen klimaatverandering

De negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Oost-Vlaanderen te voelen. Om hitte, droogte, wateroverlast en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden, zijn twee maatregelen nodig: vergroenen en ontharden. Dat is niet alleen een taak van overheden.

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert daarom klimaatgezond tuinadvies aan burgers en roept de Oost-Vlaming op de handen uit de mouwen te steken. Door de woonomgeving waterdoorlatend in te richten en met inheems groen te beplanten, kunnen burgers actief meewerken om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Het project ‘Klimaatgezonde tuin’ wil burgers bewust maken van het belang van een natuurlijke woonomgeving en aanzetten tot onmiddellijke klimaatactie.

"Je private tuin inrichten als stenen woestijn om zo minder onderhoudswerk te hebben? Het tegendeel is waar! Net door natuurlijke processen ook in je tuin toe te laten en de natuur soms haar gang te laten gaan, heb je veel minder onderhoud en creëer je bovendien een waardevol stukje biodiverse natuur vlakbij huis. In Oost-Vlaanderen is 9% van onze totale grondoppervlakte ingenomen door tuinen; slechts  5,5% is bos. Er is dus veel potentieel voor meer groen!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

 

Klimaatgezond tuinadvies op maat van jouw voortuin

16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten doen mee aan het proefproject 'Klimaatgezonde tuin' dat de Provincie in 2021 uitrolt. In die deelnemende gemeenten kunnen inwoners een beroep doen op de provinciale tuincoach. De tuincoach komt aan huis langs en gaat na hoe je tuin meer leven kan bevatten, met plaats voor inheems groen en ruimte voor regenwater om in de bodem te infiltreren. Dat laatste is cruciaal om droogte tegen te gaan. Na het huisbezoek ontvangt de burger een adviesverslag op maat met alternatieven voor de tuininrichting, mooi gevisualiseerd en gedocumenteerd. Het advies zet aan tot concrete en onmiddellijke actie.

Lokale klimaatplannen

Zowel in de stad als in landelijke gebied kunnen burgers hun tuin, gevel of balkon mee inzetten om de klimaatverandering te temperen. Het project geeft mee uitvoering aan de klimaatplannen die lokale besturen opstellen om de omgeving in de toekomst leefbaar te houden. In elke setting spelen andere klimaatgerelateerde problematieken zoals hittestress, droogte, erosie, … Elk deelnemend bestuur kan eigen klemtonen leggen.

Zo verbiedt Stad Gent verhardingen zoals opritten in de voortuintjes van de nieuwe verkaveling Ombeekhof in Sint-Amandsberg.

“Hoe hard we ook inzetten op het verminderen van broeikasgassen, we zullen onze steden, wijken, straten en huizen ook moeten aanpassen. Als stadsbestuur vergroenen we Gent waar mogelijk bij aanleg van straten, het voorzien van groendaken en -slingers en het realiseren of uitbreiden van parken en natuurgebieden. Maar ook steeds meer inwoners gaan gelukkig zelf aan de slag in hun eigen straat of voortuin. Dat engagement versterken we via subsidies, advies en logistieke steun. Zo werken we samen aan een groenere, levendige buurt. Want bomen en planten maken een buurt aantrekkelijk en beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.”

schepen Tine Heyse, bevoegd voor Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit

Een stijgend aantal verhardingen is ook de trend die een landelijke gemeente als Berlare vaststelt en dringend wil omkeren. Zo zijn ongeveer 75% van de verharde voortuinen minder dan 10 jaar oud. Andere voortuinen bestaan enkel uit gras en een haag.

"Als gemeente wensen wij het goede voorbeeld te geven. Daarom werken wij momenteel aan een plan om in onze gemeente nog meer groene ruimtes te creëren.  Met de hulp van de tuincoaches die de Provincie aanbiedt hopen we inwoners te overtuigen om zelf ook verhardingen weg te halen en meer biodiversiteit te voorzien in hun tuinen.”

schepen Urbain Van Boven, bevoegd voor Milieu in Berlare      

 

Elke tuin – groot of klein -  kan ingezet worden

De Provincie bundelde een aantal concrete inzichten en praktische tips die iedereen makkelijk kan toepassen. De klimaatgezonde tuintips helpen om meer ruimte te creëren voor water en biodiversiteit. Door natuurlijke processen zoals vb. compostering toe te laten, krijg je een groene woonomgeving waar ook bijen, vlinders, vogels zich thuis voelen.  Als de natuur haar gang kan gaan, ontstaat meer tijd en ruimte voor de bewoner om te ontspannen en te genieten. Sinds de coronapandemie gaan we steeds meer de natuur opzoeken. Dit project biedt inzichten om dichtbij huis een klein stukje natuur te helpen ontstaan.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent