Oost-Vlaamse provincieraad kent subsidies toe aan negen sportinitiatieven

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 21 juni subsidies toegekend aan negen initiatiefnemers van sportprojecten en bouw- en verbouwprojecten van sportinfrastructuur of sportinstallaties. Dit kadert binnen bovenlokale sportondersteuning.

Een lijst van de projecten en werkzaamheden die een subsidie hebben ontvangen, is te vinden in de bijlage.

Volgens het provinciaal reglement kan de deputatie subsidies toekennen aan projecten en initiatieven voor de bouw en verbouw van sportinfrastructuur en –installaties. De aanvrager van een subsidie moet kunnen aantonen dat de werken het bovenlokaal karakter van de sportinfrastructuur bevorderen.

Ook sportprojecten met een bovenlokale uitstraling kunnen een subsidie ontvangen. Bovendien moeten ze betrekking hebben op één of meer van volgende thema's om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • natuurgebonden sporten,
  • innovatie in de sport
  • sport voor personen met een handicap.
Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Sport
Katrien De clercq dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Sport
Katrien De clercq dienst Sport, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent