Skip to Content

Oost-Vlaamse deputatie weigert in beroep omgevingsvergunning Sogent

Geen verkavelingsvergunning voor het oprichten van een meergezinswoning in Wondelgem

In zitting van 13 oktober 2022 weigerde de Oost-Vlaamse deputatie de aanvraag van Sogent voor een verkavelingsaanvraag in Wondelgem, deelgemeente van Gent, Vroonstalledries 22. De aanvraag betrof het afsplitsen van een grond bestemd voor het oprichten van een meergezinswoning met 24 woongelegenheden. Er werd ook een gemeenschappelijke tuinzone bij het project voorzien waarin geen bovengrondse constructies worden toegelaten.

Groene buitenruimte voor bewoners WZC essentieel

De deputatie oordeelde dat het verkavelingsplan geen rekening houdt met het aanwezige woonzorgcentrum (WZC).

"De bewoners van het WZC leven niet alleen binnen de contouren van het gebouw zelf, maar vanzelfsprekend ook met inbegrip van de parking, de tuinen en het parkje. Zij hebben niet alleen het recht op, maar ook een fundamentele behoefte aan kwalitatieve, groene buitenruimte. Deze groene buitenruimte is dan ook essentieel om het WZC als woonlocatie te laten functioneren. In voorliggende aanvraag wordt 25% van het bestaand park ingenomen en dat vindt de deputatie niet kunnen."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Omgevingsvergunningen

Het gevelfront van de toekomstige bebouwing komt bovendien dichterbij en zelfs tot op de grens van het overblijvend parkje. Kortom: het parkje wordt niet alleen opmerkelijk kleiner, het krijgt ook een meer ingesloten karakter door de geplande bebouwing. Ook wordt de privacy verminderd door de bouw van aanpalende woningen.

Mogelijks zijn er nog toekomstige ontwikkelingen gepland met een bijkomende impact op (de oppervlakte van) het parkje en de bestaande parking.

Legaliteitsbelemmering

Bijkomend is er ook zeer recent het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad beschouwt Sogent als indiener van een omgevingsvergunningsaanvraag (bekend onder dossier Wasserijsite), het schepencollege van Gent als de daadwerkelijke initiatiefnemer en (feitelijke mede-)aanvrager, dan wel als de opdrachtgever in de zin van artikel 1 project-MER-richtlijn. De Raad oordeelt dat niet het schepencollege, maar wel de deputatie bevoegd is om in eerste bestuurlijke aanleg over de aanvraag te oordelen. Dit betreft een legaliteitsbelemmering.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent