Skip to Content

Oost-Vlaamse deputatie stelt voor: Ambitieus bestuursakkoord met acht speerpunten

Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse deputatie stelt een ambitieus bestuursakkoord voor dat over alle beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laat waaien. 

"Als overheid willen we uitblinken in wat we doen en zijn we niet te beroerd om gedurfde beslissingen te nemen. Dit bestuursakkoord is de leidraad waar de deputatie en de bevoegde diensten de komende zes jaar mee aan de slag zullen gaan. Hierbij focussen we op die zaken waarvoor de Provincie een meerwaarde kan betekenen: bovenlokale takenbehartiging, ondersteunende taken op verzoek van andere overheden en initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

In het eerste deel worden acht speerpunten naar voren geschoven:

  • onderwijs
  • economie
  • integraal waterbeleid 
  • toerisme
  • mobiliteit
  • klimaat
  • ruimte
  • recreatiedomeinen 

Deze speerpunten vormen geen afgebakend beleid, maar zijn te interpreteren als domeinen waar de deputatie prioritair werk moet verzetten.

De gedeputeerden erkennen dat er voor alle beleidsdomeinen werk op de plank ligt. Het tweede deel van dit bestuursakkoord zoomt dieper in op de keuzes van het nieuwe bestuur. Het zijn beleidsvoornemens die de deputatie de komende jaren in concrete acties zal vertalen.

Ten slotte is er ook nog een overzicht van de bevoegdheidsverdeling. Een goede samenwerking tussen- en met de verscheidene diensten is hierbij van kapitaal belang.

"Samen bundelen we de krachten, kijken we vooruit en bouwen we aan een sterk Oost-Vlaanderen."

Gedeputeerde Kurt Moens

Acht speerpunten 

Ambitieus onderwijs en vorming met expertise

Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs aan dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen. We houden vast aan een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We onderscheiden ons als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende nichestudierichtingen. We doen dit enkel binnen de finaliteiten doorstroom/arbeidsmarkt en arbeidsmarkt. De finaliteit doorstroom bieden we niet aan. Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds de lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten. Om de onderwijskwaliteit te garanderen, blijven we – onder andere met een nieuwbouw – investeren in de opleidingen.

Naar een duurzame en inclusieve economie

Als provinciebestuur stimuleren we het sociaal ondernemerschap en vestigen we extra aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen resoluut voor een circulaire kringloopeconomie waarin hergebruik van goederen en materialen de norm is. We stimuleren en inspireren lokale besturen daartoe met infosessies, adviezen, studies en analyses. Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van bedrijventerreinen zodat we economische en klimaatneutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen.

Een klimaatrobuust waterbeleid

We maken werk van een klimaatrobuust waterbeleid. Dat betekent dat we de gevolgen van aanhoudende droogte en van wateroverlast beperken, onder meer door een provinciaal meetnet op te zetten en verder te experimenteren met bufferbekkens. Daartoe bieden we de kans aan gemeenten om nog extra waterlopen over te dragen aan het provinciebestuur. Verhogen van de biodiversiteit en bestrijden van invasieve soorten vormt een rode draad in het integraal waterbeleid.

Toerisme voor elke Oost-Vlaming

Oost-Vlaanderen heeft heel wat troeven voor de natuur- en cultuurtoerist, de wandel- en fietstoerist, de zakentoerist maar ook de toerist met een beperkt budget komt aan bod. Voor elk van hen ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en haar partners een zeer gevarieerd individueel en groepsaanbod. Voor de toeristische aanbieder wil TOV een kenniscentrum en vormingsinstelling zijn. We bouwen het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve verder uit tot toeristische poort van het Meetjesland.

Snelle paden, trage wegen

Uitwerken van duurzame mobiliteitsalternatieven ligt op het kruispunt van de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen en verdient de prioriteit. Als antwoord op deze uitdagingen krikken we de ambities fors op. We zetten in op de verdere uitbouw van een fijnmazig provinciaal fietsnetwerk en de versnelde uitrol van de fietssnelwegen. We ondersteunen en stimuleren duurzame mobiliteitsprojecten en bouwen verder aan een trage wegennetwerk.

Op maat van het klimaat

Als intermediair bestuur kiezen we voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaat- en natuurbeleid. We moderniseren het Klimaatactieplan en scherpen de doelstellingen aan in functie van een versnelde uitvoering van de CO2-vermindering en de focus op klimaatneutraliteit in 2040. We rollen wijkrenovatieprojecten uit om de renovatiegraad op te krikken en vormen de milieucontracten om tot omgevingscontracten waarin we alle klimaatgerelateerde projecten en acties opnemen. We creëren extra natuur en robuuste groenblauwe netwerken en verdubbelen de provinciale bosindex.

Ruimte voor Oost-Vlaanderen

Vanuit een bovenlokale visie neemt de Provincie een actieve rol op in het ruimtelijk omgevingsbeleid ter ondersteuning van de lokale besturen. Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan vormt het kader voor een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid dat doorwerkt in alle beleidsbeslissingen, plannen en vergunningsdossiers. Hierbij vestigen we de aandacht op het maximaal vrijwaren van onze open ruimte, natuurgebieden en waardevolle landschappen. Tegelijk zetten we slim in op verdichting en hoger ruimtelijk rendement op plaatsen waar dit mogelijk is. Hiervoor blijven we ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidskaders en afwegingskaders opstellen.

Recreatiedomeinen op maat van de Provincie

De Provinciale domeinen zijn het uithangbord van de Provincie en moeten de toegangspoort worden voor toerisme en recreatie in een ruimere regio. De domeinen moeten het kader vormen voor natuurontwikkeling en erfgoed en bieden plaats voor bovenlokale evenementen. Met een integraal recreatieplan leggen we de ontwikkelingen vast voor elk domein met een duidelijke keuze tussen hoog- en laag-dynamische activiteiten. We kiezen resoluut voor een eenvormige beheersstructuur van de domeinen met voldoende autonomie binnen de provinciale werking.

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent