Skip to Content

Oost-Vlaams tragewegenbeleid schakelt versnelling hoger

Meer dan ooit ontdekten mensen de laatste weken het plezier van wandelen en fietsen langs trage wegen.

De verdere uitbouw van deze trage wegen is één van de speerpunten van het Oost-Vlaamse bestuursakkoord. In de meerjarenplanning werden aanzienlijk meer middelen uitgetrokken voor trage wegen.

De Provincie geeft 181 000 EUR per jaar als ondersteuning aan haar partnersorganisaties de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw voor het uitvoeren van haar tragewegenbeleid. Daarnaast is het jaarlijks budget voor subsidies aan gemeenten voor de realisatie van tragewegenverbindingen, de opmaak en plaatsing van naambordjes en de opmaak van tragewegenkaarten verhoogd van 100 000 naar 150 000 EUR per jaar.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit ging vandaag op het terrein kijken in Ninove en liet zich hierbij leiden door enkele fervente gebruikers van trage wegen die de situatie ter plaatse goed kennen.

Ninove maakte al tragewegenplannen op voor alle deelgemeenten en is nu met financiële ondersteuning van de Provincie volop bezig met de herinrichting van een aantal trage wegen.

Trage wegen, de gangbare term voor het uitgebreide netwerk van smalle, autoloze, al dan niet verharde en vaak eeuwenoude paden, slingerend door de velden of geprangd tussen woonpercelen, vormen vaak het snelste, veiligste en dikwijls ook mooiste traject om zich binnen de gemeente te voet of met de fiets te verplaatsen.

In de afgelopen maanden werd niet alleen het functionele maar ook het recreatieve aspect van trage wegen  aangetoond. Door de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden, waren wandelen en fietsen vlakbij huis zo goed als de enige mogelijkheden om in gezinsverband wat te ontspannen in de buitenlucht. Ook tijdens en na de corona-exit zullen de trage wegen een zeer belangrijke rol opnemen op het vlak van mobiliteit.

"Het is prachtig om te zien hoe mensen die dit anders nauwelijks of nooit doen, nu op ontdekking gaan in  de eigen buurt, vaak langs trage wegen. Er is immers niks zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid dan wat lichaamsbeweging in de buitenlucht."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken ondertussen over een tragewegenplan, dat alle trage wegen in kaart brengt en een visie en plan van aanpak voor de toekomst bevat. Tot augustus 2020 kunnen de gemeenten een aanvraag indienen tot ondersteuning door de Provincie voor de opmaak van tragewegenplannen.

Wegspotters

Gemeenten worden ook zoveel mogelijk gestimuleerd om in te stappen in het Wegspottersproject, de kers op de taart van het gemeentelijke tragewegenbeleid. Geëngageerde buurtbewoners staan er mee voor in dat wegen optimaal bruikbaar zijn, dat knelpunten snel gesignaleerd worden, en dat kleine en grote euvels snel opgelost raken.

Er zijn nu al Wegspotters actief in 10 gemeenten, en daar komt binnenkort ook Ninove bij.  

De kern van het provinciale beleid voor de komende jaren is het ondersteunen van concrete realisaties op het terrein, in het bijzonder de heropening en het herstel van bestaande oude wegen en de aanleg van nieuwe verbindingen.

De Provincie werkt voor de uitvoering van haar tragewegenbeleid nauw samen met de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit
Jan Lescrauwaet beleidsmedewerker dienst Mobiliteit, directie Ruimte en Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit
Jan Lescrauwaet beleidsmedewerker dienst Mobiliteit, directie Ruimte en Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent