Skip to Content

Oost-Vlaams klimaatfonds financiert vernieuwende klimaatprojecten

Oost-Vlaanderen wil klimaatgezond zijn tegen 2040. De Provincie Oost-Vlaanderen trekt jaarlijks een bedrag van 500 000 EUR uit voor innovatieve klimaatprojecten die vanuit verschillende provinciale diensten worden geïnitieerd. De middelen komen uit het provinciaal klimaatfonds, de motor om vernieuwende klimaatprojecten uit te testen. In 2021 zet de Provincie in op 14 klimaatprojecten die een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een klimaatgezonde provincie.

Werk op de klimaatplank

In Oost-Vlaanderen ligt nog veel werk op de klimaatplank: de renovatiegraad moet dringend omhoog, onze gebouwen moeten energiezuiniger en energie dient 100% hernieuwbaar te zijn. Daarnaast is er nood aan meer natuur en bos en moeten we ons wapenen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast en verlies aan biodiversiteit.

"500 000 euro is een aanzienlijk jaarlijks budget. Met de innovatieve projecten die we opzetten via dit klimaatfonds bieden we antwoord op verschillende klimaatuitdagingen. De nieuwe projecten vormen een staalkaart van de verschillende domeinen waar doorgedreven actie nodig is. Liever vandaag dan morgen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor klimaat

14 projecten

Het doel van het klimaatfonds is om prille ideeën uit te testen en, indien succesvol, die later op bredere schaal uit te rollen. Met de financiële middelen worden in 2021 de volgende 14 projecten opgestart of verdergezet:

 • Klimaatgezonde tuinen: Private tuinen kunnen mee worden ingezet in de strijd tegen klimaatverandering. In 16 Oost-Vlaamse gemeenten zal een tuincoach inwoners adviseren om de voortuin te vergroenen en te ontharden. Communicatie en sensibilisering worden uitgerold.
 • Transitievisie warmte Zelzate: 60% van onze energiebehoefte gaat naar warmte. Bij de huishoudens loopt dat op tot 80%. Die warmtebehoefte wordt vandaag vooral ingevuld met fossiele brandstoffen. De Provincie ondersteunt de gemeente Zelzate bij de opmaak van een warmtezoneringsplan en een transitievisie rond warmtevoorziening.
 • Klimaatgezonde scholenbouw: De Provincie ondersteunt in 2021 twee scholen met raad en advies bij hun duurzame (ver)bouwplannen.  
 • Boer aan boord: In Brakel en Zwalm kunnen Oost-Vlaamse landbouwers via het klimaatfonds aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming voor de aanleg van bloemenstroken langs waterlopen.
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen en verbouwen duurzaam: door bouw- en renovatieadvies - inclusief over sloop en herbouw - aan sociale huisvestingsmaatschappijen verhoogt de renovatiegraad in onze provincie.
 • Buurzame warmte Eeklo: Met dit project wil de Provincie de noodzakelijke maatregelen faciliteren die nodig zijn om duurzame warmte, los van fossiele brandstoffen, in de wijk Oostveld in Eeklo uit te rollen.
 • Curieuzeneuzen in de tuin: De Provincie zal in verschillende provinciale domeinen meewerken aan het onderzoeksproject van Universiteit Antwerpen om droogtestress in Vlaanderen in kaart te brengen.
 • Klimaatklassen voor landbouwers: Een praktijkgerichte vorming voor landbouwers georganiseerd door het provinciaal Steunpunt Erosie over duurzaam bodembeheer en het belang ervan in de strijd tegen klimaatverandering.
 • Parkgebouw Eiland Zwijnaarde: Het nieuw op te richten gebouw op de site in Zwijnaarde wordt een testcase rond circulair en flexibel bouwen en zal gebruikt worden als praktijkvoorbeeld in acties en campagnes voor steden en gemeenten.
 • Groene warmte en energieopslag: Bij Fabriek Energiek in Zelzate, educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie, wordt een educatief en experimenteel project opgestart om met houtsnippers groene warmte op te wekken en om met een zoutwaterbatterij zonneënergie op te slaan.
 • Beplant het Landschap: Aanplantingen van houtkanten, heggen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of bossen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen via een subsidie voor 80% gesubsidieerd worden door de provincie.
 • Klimaatgezonde speelplaatsen zet in op het omvormen van een klassieke, verharde speelplaats tot een groene, natuurlijke omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen helpt scholen via begeleiding en expertise om die omvorming samen met leerlingen, leraren, ouders en omwonenden in eigen handen te nemen.
 • Bosloket: Er is dringend nood aan meer bos in Oost-Vlaanderen. Lokale besturen kunnen voortaan bij het bosloket terecht met al hun vragen over bosuitbreiding. Van idee tot spade in de grond: voor elke stap naar meer bos is begeleiding vanuit het bosloket mogelijk. Het loket verleent zowel eerstelijnsadvies als begeleiding op maat.
 • Bestrijding Aziatische hoornaar (Aziatische reuzenwesp): De klimaatverandering maakt het voor exoten als de Aziatische hoornaar - niet te verwarren met de onschadelijke Europese variant - gemakkelijker om hier te gedijen. Ze zijn een bedreiging voor de biodiversiteit, bestuiving van (voedsel)gewassen en de volksgezondheid. Met dit project wil de Provincie proactief handelen om de snelle opmars van deze soort in Oost-Vlaanderen in te dijken.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Frederika Torfs beleidsmedewerker, dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Frederika Torfs beleidsmedewerker, dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent