Skip to Content

Ontdek de toeristisch-recreatieve toekomstvisie voor ‘de Donk’ in Berlare

vanaf vrijdag 28 mei

Geen groots feest omwille van corona, maar op volledig coronaveilige wijze stellen de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Berlare en het Regionaal Landschap Schelde-Durme de toekomstvisie voor de Donk voor aan het grote publiek. Vanaf 28 mei kunnen geïnteresseerden de plannen voor het gebied ontdekken op de openluchttentoonstelling aan de Donkere Wolk en de bijbehorende wandeltentoonstelling.

De toekomstvisie voor de Donk vormt het wensbeeld voor de toekomst waar de Provincie, de gemeente Berlare en het Regionaal Landschap naartoe willen. Voor de realisatie op het terrein van deze visie zullen deze partners de komende tijd met de verschillende betrokkenen in dialoog en overleg gaan.

"Met deze oefening stelden we de vraag naar de visie op lange termijn voor het donkgebied. We willen onder meer de natuurwaarden van het gebied versterken, bijvoorbeeld door extra aandacht voor de Donkbossen en de verbinding met de Kalkense Meersen. Maar we werken ook aan de mobiliteit in het gebied, zowel functioneel – de bereikbaarheid – als recreatief: met het inpassen van recreatieve lussen voor fietsers en wandelaars. Bij alle ingrepen blijven we echter waken over het recreatieve karakter van het gebied. Het is absoluut de bedoeling om daar een meer kwalitatieve invulling aan te geven en in de toekomst ook een ruimer doelpubliek warm te maken voor ontspanning op en aan de meren.”

gedeputeerde  An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning en Recreatiedomeinen

De komende jaren gaat men met deze visie aan de slag en wordt onderzocht welke kleine en grote stappen er kunnen gezet worden om deze te realiseren. Dat gebeurt steeds in dialoog met de betrokken partijen.

"De toekomstvisie focust o.a. op de ontwikkeling van kortverblijftoerisme in het Donkgebied. Samen met de verblijfssector willen we de komende jaren een begrip maken van 'een weekendje Donk' in Vlaanderen."

schepen Steven Vandersnickt, bevoegd voor Openbare werken en Toerisme in Berlare

De partners willen de Donk als toeristische trekpleister nieuw leven in blazen. Het gebied kent zijn uitdagingen, maar heeft ook heel wat troeven zoals de prachtige natuur en het bijzondere landschap. Bedoeling is om dat meer in de kijker te zetten. Door een versterking en opwaardering van het aanbod, wil men in de toekomst een ruimer doelpubliek aantrekken waar families, natuurliefhebbers,  jeugd, wandelaars en fietsers, kampeerders, sporters, … nog meer hun gading vinden. En dit alles met respect voor het aanwezige landschap en de natuur.

"De Donk evolueert geleidelijk aan tot een toplandschap met zeldzame topnatuur. Uniek in Oost-Vlaanderen, maar ook op Vlaamse en zelfs Europese schaal. Samen met alle partners werkt de Provincie Oost-Vlaanderen niet alleen aan de uitbouw van de natuurkernen, we zorgen er ook voor dat mensen op zoek naar rust en ontspanning ten volle van die natuur kunnen genieten. En dat zonder dat daarbij de draagkracht van het gebied overschreden wordt."

gedeputeerde Riet Gillis, voorzitter van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

De visie in woord en beeld

Vanaf vrijdag 28 mei kunnen geïnteresseerden de plannen ontdekken aan de hand van twee tentoonstellingen. Op de site van de Donkere Wolk (Brielstraat) kan je vanaf dan een openluchttentoonstelling bezoeken waarin  de visie en enkele concrete realisaties kort worden voorgesteld. Ook staat de tentoonstelling stil bij het belang van de Donk binnen de ruimere regio van het Rivierpark Scheldevallei.

Daarnaast is er ook een wandeltentoonstelling die je langs zes belangrijkste hotspots van de visie leidt. Op deze hotspots kan je aan de hand van infopanelen kennis maken met de toekomstvisie. Benieuwd hoe de partners de ontwikkeling van de Donk zien? Neem een wandelfolder mee uit de Onthaalpoort Donkmeer en ga op stap!

Beide tentoonstellingen kunnen bezocht worden tot en met eind september.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning en Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Steven Vandersnickt Schepen voor Openbare werken en Toerisme Berlare
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning en Recreatiedomeinen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Steven Vandersnickt Schepen voor Openbare werken en Toerisme Berlare
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent