Skip to Content

Ondertekening riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

Op maandag 28 juni 2021 ondertekenen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken. De officiële ondertekening en presentatie van het riviercontract zijn het eindpunt van een anderhalf jaar durend participatietraject, waarin de partners met elkaar en met het publiek in debat gingen. Tegelijk is dit feestelijke slotmoment ook de start van de volgende fase, namelijk de implementatiefase.

Het stroomgebied van de Zwalmbeek kreeg al meermaals met wateroverlast af te rekenen. De overstromingen brachten heel wat schade toe aan huizen, straten en auto’s en zorgden voor gevoelens van onrust bij de inwoners. Gelukkig hebben de waterbeheerders in het gebied al veel gedaan om de overstromingsrisico’s te verminderen.

"Met onze overstromingsvoorspellingen en infrastructuurwerken zoals dijken en wachtbekkens konden waterbeheerders het risico op wateroverlast daar inperken. Door de klimaatverandering krijgen we echter meer en meer te kampen met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag. Het is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn."

Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij

 

Eind 2019 startten de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) daarom het initiatief tot de opmaak van een riviercontract. De gemeenten Horebeke, Zwalm en Zottegem ondertekenden mee het charter.

Breed draagvlak voor actie

Gedurende anderhalf jaar werden onder meer fora, online campagnes en ateliers georganiseerd om met alle belanghebbenden te zoeken naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen.

"Dit riviercontract kwam tot stand via een intensief participatietraject met een brede waaier aan actoren: van burgers over middenveldorganisaties, landbouwers tot lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Op die manier hebben we gewerkt aan een breed draagvlak voor de voorgestelde maatregelen en een grotere bereidheid tot actie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning

 

Een brede waaier aan acties

Het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek omvat 43 concrete acties om de komende jaren uit te voeren.

De 43 acties houden een brede waaier aan thema’s in en concentreren zich op verschillende sporen. Zo zijn er acties die concrete infrastructuurwerken omvatten zoals het openleggen van de Wijlegemse Beek in Munkzwalm en het vergroten van de koker aan de Hoogstraat in Nederzwalm, een al lang gekend knelpunt. Een andere actie focust op de rol van ruimtelijke ordening waarbij de drie gemeenten de opmaak van een stedenbouwkundige verordening en beleidskader zullen onderzoeken om de wateroverlastproblematiek te verminderen. Daarnaast zijn er enkele acties die zoeken naar oplossingen om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen. Maar ook communicatieve acties maken onderdeel uit van dit riviercontract. Hierbij wordt bijvoorbeeld een meldpunt voor de waterlopen opgezet door de gemeenten of wordt sensibiliserend gewerkt rond het belang van een goed gebruik van oevers die grenzen aan tuinen.

Het riviercontract is de start van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners.

"Het riviercontract is opgemaakt volgens het principe van de meerlaagse waterveiligheid. Via verschillende parallelle sporen werken we aan het verminderen van schade door overstromingen. Dat is geen taak voor de overheid alleen, maar iets waar we allemaal ons steentje kunnen toe bijdragen door bijvoorbeeld verhardingen te beperken, een regenwaterput te installeren, ... Die gedeelde verantwoordelijkheid is ook een belangrijke boodschap van het riviercontract."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Integraal waterbeleid  

 

Meer weten?

Op de website van het riviercontract voor de Zwalmbeek vind je het riviercontract en alle informatie en nieuws over het afgelopen participatietraject terug.

   Contacteer ons
   An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
   Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Integraal waterbeleid
   Boris Snauwaert projectcoördinator, Provincie Oost-Vlaanderen
   Ivo Terrens Vlaamse Milieumaatschappij
   An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
   Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Integraal waterbeleid
   Boris Snauwaert projectcoördinator, Provincie Oost-Vlaanderen
   Ivo Terrens Vlaamse Milieumaatschappij
   Over Provincie Oost-Vlaanderen

   1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

   De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

   De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

   *Rijksregister 2023   Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

    


   Copyright foto's: 

   - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

   - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

   Provincie Oost-Vlaanderen
   Charles De Kerchovelaan 189
   9000 Gent