Skip to Content

Omgevingsvergunningsaanvraag BVBA BALEGRO voor het opvullen van een ontgonnen terrein als stortplaats voor cementgebonden asbest in Oosterzele van rechtswege stopgezet

De omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA BALEGRO voor het opvullen van een ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest gelegen te Berg 24A in Oosterzele, is van rechtswege stopgezet.

Op 28 juli 2020 werd het project-MER definitief afgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving (Team MER).

Uit een aantal gefundeerde opmerkingen van adviesinstanties en bezwaarindieners blijkt dat er teveel onzekerheden zijn over de aanzienlijkheid van de effecten, en hun beheersbaarheid tot een aanvaardbaar niveau, waardoor de vergunbaarheid van het project, vanuit milieuoogpunt, problematisch zou kunnen worden. Deze onzekerheden vallen duidelijk buiten de acceptabele foutenmarges van het onderzoek.

"Het Omgevingsvergunningsdecreet stelt dat, als de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage het project-MER definitief afkeurt, de vergunningsprocedure dan van rechtswege stopt. De deputatie moet bijgevolg geen beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor vergunningenbeleid

Achtergrond

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 maart 2020 ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

De omgevingsvergunningsprocedure volgde het integratiespoor waarbij zowel het voorlopig goedgekeurd project-MER als de aanvraag gelijktijdig werden onderworpen aan een adviesronde en een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 6 542 bezwaren ingediend.

Het dossier werd ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag ongunstig op 14 juli 2020.

Hiermee werden de ongunstige adviezen bijgetreden van het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele, de afdeling GOP-milieu van het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Op 28 juli 2020 werd het project-MER definitief afgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving (Team MER).

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie Hoofdmilieudeskundige
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie Hoofdmilieudeskundige
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent