Omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van voormalige kleiput in Temse

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 27 september 2018 de omgevingsvergunning verleend aan de bvba Vagaetrans voor het gedeeltelijk opvullen van een voormalige kleiput (Waesmeer) gelegen aan Huis ten Halven in Temse. 

Deze vergunning omvat ook een aantal stedenbouwkundige handelingen, zoals de aanleg van een onderhouds- en recreatieweg, het vellen van 22 hoogstammige bomen, het nivelleren van een deel van de strandzone, het uitvoeren van oeverherprofileringswerken en het aanleggen van milieuvriendelijke oevers en de regularisatie van een reeds uitgevoerde reliëfwijziging.

De deputatie heeft zich hierbij gebaseerd op het gedeeltelijk gunstig advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie. De omgevingsvergunningscommissie gaf immers een ongunstig advies voor de aangevraagde reliëfwijziging in de zone langs de Smessstraat, waar geen grond mag aangebracht worden en een gunstig advies voor de overige reliëfwijzigingen van de aanvraag. Het advies van de gemeente Temse was gedeeltelijk gunstig en de adviezen van het Departement Omgeving (afdeling milieu en natuurlijke rijkdommen) de OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos waren gunstig.

De omgevingsvergunningscommissie heeft hiermee de gunstige adviezen gevolgd en in het bijzonder rekening gehouden met het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos waarin ondermeer gesteld wordt dat de aanvrager nog een kapmachtiging dient te bekomen; dat de werfweg onmiddellijk na de werken verwijderd dient te worden en vervangen wordt door een 2 meter breed onverhard recreatief wandelpad; en dat er geen grond wordt aangebracht op de zone langs de Smesstraat.

De bvba Vagaetrans heeft rekening gehouden met het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos en heeft de aanvraag zo aangepast voor de omgevingsvergunningscommissie en voor de beslissing van de deputatie.

De deputatie heeft hiermee ook rekening gehouden en de vergunning verleend voor een termijn van twee jaar voor het opvullen van de put en voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen. In de afgeleverde vergunning heeft de deputatie heel wat bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd, op voorstel van ondermeer het schepencollege van Temse en de adviserende instanties.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Milieu
Raf Barzeele dienst Milieu- en Natuurvergunningen
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Milieu
Raf Barzeele dienst Milieu- en Natuurvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent