Skip to Content

Nieuwe toekomst voor winkels langs steenweg Gent-Antwerpen

De Provincies en de gemeenten langs de N70 willen het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. Samen maakten ze een visie op voor de steenweg van de N70 tussen Gent en Antwerpen. Die visie is goedgekeurd door de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Binnenkort maken de Provincies en gemeenten een actieplan op om te kunnen overgaan tot concrete uitvoering.

“We willen graag leefbare steenwegen en levendige handelskernen. We gaan baanwinkels samenbrengen in duidelijk afgebakende zones, open ruimte zoveel mogelijk behouden en de leefbaarheid verhogen door de detailhandel weer naar de kern te brengen”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Binnen het pilootproject ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ worden de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en N10 Lier-Aarschot onder de loep genomen. De Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten willen hun aanpak als voorbeeld stellen voor alle steenwegen in Vlaanderen. Er is een leidraad uitgewerkt die ook voor andere steenwegen toepasbaar is. Die leidraad wordt op 11 juni 2018 voorgesteld aan de lokale besturen en stakeholders.

N70 – afbakening in zones

De steenweg N70 is opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

  • no go zone
  • winkelarme zone
  • clusterzone
  • winkelrijke zone


De afbakening in zones levert diverse voordelen op: een toename van de economische rendabiliteit voor meerdere retailers, een afname van de filedruk op de steenweg, de creatie van meer open ruimte, de instandhouding van het agrarisch karakter en een verbetering van de leefbaarheid voor de huidige bewoners.

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de al verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken.

De inhoud van de visie is hier terug te vinden.

Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (287.308 EUR) en het Vlaamse Hermesfonds (143.154 EUR).

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning en Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant, planoloog dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis, beleidsmedewerker detailhandel dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Greet Castermans, adviseur detailhandel dienst Economie en Internationale samenwerking , Provincie Antwerpen
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning en Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant, planoloog dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis, beleidsmedewerker detailhandel dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Greet Castermans, adviseur detailhandel dienst Economie en Internationale samenwerking , Provincie Antwerpen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent