Skip to Content

Nieuwe stap in samenwerking North Sea Port District

De zes gemeenten en twee provincies van het ‘Nort Sea Port District’ hebben vandaag, een nieuwe stap gezet in hun samenwerking. De partners hebben een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) opgericht en zullen over de grens heen nog intensiever samenwerken rond duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit.

“De partners willen door intensieve samenwerking dit unieke grensoverschrijdende havengebied voor de inwoners verder uitbouwen tot een plek waar het goed leven, wonen en werken is.” zegt burgemeester van Zelzate Brent Meuleman, huidig voorzitter van North Sea Port District.

Het North Sea Port District bestaat uit de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Met de oprichting van deze BGTS engageren de partners zich om nog intensiever samen problemen op te lossen en projecten op te zetten. De ambitie is om van de havenregio een aangename leef- en werkomgeving te maken met een positieve impact op het klimaat en hiervoor gaan de partners concreet aan de slag.

Zo wordt onder andere onderzocht hoe er meer natuurgebieden tussen de haven en de woongebieden ontwikkeld kunnen worden zodat de negatieve effecten van de industrie ingeperkt worden voor de bewoners. Deze gebieden dienen als buffer tegen onder meer geluidsoverlast en zijn ideaal voor ontspanning, biodiversiteit en fietsverkeer.

Daarnaast zullen de partners werken aan een vlotte mobiliteit van openbaar vervoer, fiets en auto. Er lopen verschillende initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren, maar het District zal een grensoverschrijdende aanpak onderzoeken en uitrollen. Een betere bereikbaarheid in deze regio creëert een meerwaarde voor zowel de inwoners van het District als voor de haven en haar werknemers.

De aanwezigheid van de haven biedt ook mogelijkheden op het vlak van groene energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van restwarmte tussen bedrijven en woningen. Maar er liggen ook kansen voor onder meer energiecoöperaties of het collectief aankopen van zonnepanelen. De partners gaan samen aan de slag met het uitbouwen van energiewijken.

Bestuurders en medewerkers van alle betrokken besturen werken deze projecten volop uit. Een partnerschap tussen acht lokale en regionale besturen, dat dan ook nog eens grensoverschrijdend is, is een hele uitdaging. De oprichting van deze BGTS helpt om gemakkelijker gezamenlijke projecten op te zetten, subsidies te verkrijgen, en grensbelemmeringen op te lossen.

North Sea Port District

Het District, met als ruggengraat het havengebied van North Sea Port, strekt zich uit over steden en kanaaldorpen, natuur- en landbouwgebieden heen, van Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen, tot aan de andere zijde van de Westerschelde, waar Vlissingen en Borsele gelegen zijn. Het District is een economische groeiregio met een sterke internationale zeehaven en een belangrijke industriële cluster. Grote grensoverschrijdende opgaven zoals de energietransitie, betere mobiliteit, grotere beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, een goed woonaanbod en hoge leefkwaliteit vragen om een gezamenlijke aanpak over grenzen heen.

De fusie in 2018 van de Haven van Gent en Zeeland Seaports tot North Sea Port bracht een nieuwe dynamiek in het ruimere havengebied. De verschillende gemeenten en provincies zagen dit als kans om de krachten te bundelen met als doel grensoverschrijdende uitdagingen en kansen in de regio, benoemd als North Sea Port District, op te pakken.

 

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent