Nieuwe Scheldebrug in Wetteren

Keuze valt op brug buiten het centrum

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe Noord-Zuidverbinding in Wetteren. De huidige brug over de Schelde moet vernieuwd en verhoogd worden en de overweg aan de Wetterstraat wordt vervangen door een spoorwegbrug. Op basis van studies en de inbreng van de inwoners kiest de stuurgroep voor een tracé dat buiten het centrum ligt.

Voor een leefbaar Wetteren

De brug over de Schelde en over de spoorweg biedt een kans om Wetteren leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Wetteren kan de ruimte die nu vrijkomt aan de Schelde op een kwalitatieve manier invullen. Het buitenscenario heeft een aantal voordelen:

 • Het verhoogt de leefbaarheid, de woonkwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum. Vrachtverkeer en doorgaand verkeer worden daar maximaal geweerd.
 • Het centrum blijft bereikbaar en toegankelijk, ook met de auto.
 • Het bedrijventerrein Stookte krijgt een goede ontsluiting via de E40. Vrachtwagens vermijden zo de smalle woonstraten en schoolomgevingen.

Na 30 jaar werd het hoog tijd om deze knoop door te hakken. De keuze voor een brug buiten het centrum is een keuze voor een leefbaar Wetteren, voor een leefbare economie en voor veilig verkeer. We weten dat elk voorstel zowel plus- als minpunten had, maar we kunnen nu eindelijk vooruit en samen werk maken van een stevig en gedragen verhaal.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Duurzame mobiliteit

De keuze voor het buitenscenario is een keuze voor duurzame mobiliteit in het centrum van Wetteren. In het masterplan worden circulatiemaatregelen voorzien. Het centrum blijft bereikbaar met de auto, maar doorgaand verkeer wordt geweerd. Het centrum en de schoolomgevingen worden veiliger en aangenamer heraangelegd.

De lokalisatie van de nieuwe brug zal een aanpassing vragen van alle weggebruikers. Elke vernieuwing en elke verandering van de bestaande weginfrastructuur veronderstelt een (mobiliteits)gedragswijziging. Het vereist een breken met soms jarenlange gewoontes, maar kan ook leiden tot verbetering. Met de nodige dosis openheid en duidelijkheid zetten we flinke stappen vooruit voor de toekomst van Wetteren.”

schepen Piet Van Heddeghem, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

Volgende stappen

Op woensdag 3 mei vindt een infoavond plaats voor de directe omwonenden langs het tracé. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Op donderdag 4 mei volgt een infoavond voor het brede publiek.

De afronding en goedkeuring van het volledige masterplan wordt verwacht tegen de zomer van 2023. Ook in de volgende fase krijgt de bevolking inspraakmogelijkheden.

Milderende maatregelen

De projectpartners bekijken samen met de inwoners van Wetteren welke maatregelen mogelijk zijn om de impact te milderen. De nadelen van het buitenscenario vragen de nodige aandacht. Het tracé loopt door open ruimte en heeft een impact op water, natuur en landbouw. In sommige straten kan de verkeersdruk wijzigen. Daarom zijn maatregelen nodig die de impact zo veel als mogelijk beperken. Het milieueffectenrapport (MER) zal dit in detail onderzoeken.

Of er een bijkomende fietsers- en voetgangersbrug komt, moet verder onderzocht worden. De Provincie en de gemeente engageren zich ook om te zoeken naar mogelijke nieuwe plekken voor de politie, brandweer en technische diensten.

  Contacteer ons
  An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
  Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
  Aline Vercruyssen projectcoördinator
  An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
  Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
  Aline Vercruyssen projectcoördinator
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 2023  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

   


  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Charles De Kerchovelaan 189
  9000 Gent