Skip to Content

Nieuwe Scheldebrug en spoorwegbrug in Wetteren gaat nieuwe fase in

Dialoogmoment met het brede publiek & persmoment op woensdag 12 oktober

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe noord-zuidverbinding in Wetteren. Het project gaat nu een nieuwe fase in. Daarom is er op woensdag 12 oktober een tweede dialoogmoment met de inwoners. Bij aanvang is er ook een persmoment.

Hogere brug over Schelde en nieuwe spoorwegbrug

Voor het realiseren van de nieuwe noord-zuidverbinding moet er een nieuwe, hogere brug over de Schelde komen. Ook is er een nieuwe spoorwegbrug nodig ter vervanging van de overweg aan de Wetterstraat. Dit zal de doorstroming verbeteren en het treinverkeer veiliger en stipter maken.

Bij het verbinden van de twee nieuwe bruggen zoeken de projectpartners naar een vlotte en logische verbinding tussen de E40 en de Zuidlaan en het gebied ten noorden van de Schelde. Deze verbinding bevat op vandaag heel wat knelpunten. Zo loopt ze dwars door het centrumgebied van Wetteren, wat zorgt voor files, geluidsoverlast en problemen met luchtkwaliteit.

Samen met de burger

In juni organiseerden de projectpartners een eerste dialoogavond met de inwoners. Ook via een online bevraging konden Wetteraars en andere betrokkenen hun mening geven.

Op woensdag 12 oktober is er een tweede dialoogmoment met de inwoners. Daar worden de resultaten van het verdere onderzoek voorgesteld en besproken.

"Voor de Provincie is het belangrijk dat de burger kan deelnemen aan ruimtelijke projecten. In juni gaven ruim 1000 burgers, bedrijven en scholen feedback op de plannen. We gingen met deze input aan de slag in het verdere onderzoek. Vandaag delen we deze resultaten van het tussentijds onderzoek met de burgers. We vragen de burger nu een tweede keer om samen met ons na te denken over de beste plek voor de Scheldebrug."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Van vier scenario’s voor de Scheldebrug naar twee

Bij de start van het project lagen er vier scenario’s op tafel voor de nieuwe brug over de Schelde. Na de participatieronde in juni en het ontwerpend onderzoek werken de partners tegen eind 2022 toe naar twee scenario’s: een scenario dat dichtbij het centrum blijft (‘centrumscenario’) en een scenario dat het centrum volledig verlaat (‘buitenscenario’).

Het tracé van het buitenscenario ligt in grote lijnen vast. Hier wordt de komende maanden verder aan gesleuteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de inbreng van de omwonenden uit de verschillende participatierondes.

Voor het centrumscenario zijn nog meerdere varianten mogelijk. Dit najaar wordt een keuze gemaakt. Het afwegingskader en de mening van de burger vormen een belangrijke basis voor de besluitvorming.

"De oefening die we doen om het meest wenselijke scenario te vinden voor een nieuw tracé voor de twee nieuwe bruggen is moeilijk, boeiend maar vooral noodzakelijk. Het is een kans voor de gemeente om een brug te krijgen die oplossing biedt aan toekomstige noden met de hoop op een verbeterde mobiliteit voor Wetteren. We streven naar een aangename en leefbare woonomgeving. Het is niet zomaar een plankje over een beek leggen, dit vergt grondig overleg en denkwerk. Samen met de verschillende partners werken we hieraan."

schepen Piet Van Heddeghem, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

De keuze tussen een buitenscenario en een centrumscenario ligt voor in het voorjaar van 2023.

Brug over het spoor

In juni waren er voor de brug over het spoor vier opties. Bij de burgerbevraging was er een duidelijke voorkeur voor het meest oostelijke scenario, A. Ook volgens het afwegingskader was dit de beste optie. De partners werken dit scenario verder uit en gaan hierover de komende maanden in gesprek met omwonenden en directe betrokkenen.

Door de overweg aan de Wetterstraat te vervangen door een alternatief, werkt Infrabel samen met de projectpartners aan een betere integrale mobiliteit in Wetteren.

 "Dit is een waardevol project waaraan Infrabel graag zijn medewerking verleent. Het is onze strategie om, daar waar mogelijk overwegen te vervangen door waardige alternatieven en dit altijd in samenspraak met alle betrokken partijen. Dit zorgt voor een verhoogde veiligheid van de trein- en weggebruikers, is gunstig voor de stiptheid van het treinverkeer en komt de mobiliteit ten goede. De beheerder van de spoorinfrastructuur werkt graag constructief mee aan dit positieve verhaal." 

Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Persmoment

Er is een persmoment bij de aanvang van het dialoogmoment, op 12 oktober 2022, om 15.45 uur. Graag een seintje als je aanwezig zal zijn via mail naar persdienst@oost-vlaanderen.be

Programma:

15.45 – 16.15 uur:

  • Toelichting door schepen Piet Van Heddeghem, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening
  • Toelichting door Reinout Debergh, diensthoofd Ruimtelijke Planning Provincie
  • Fotomoment en interviews

16.15 uur:

  • Start film voor het publiek
  • Eerste sessie met de burger

Locatie: Gemeentehuis Wetteren, Rode Heuvel 1

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen Projectcoördinator
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen Projectcoördinator
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent