Skip to Content

Nieuwe samenwerking om de volgende 15 jaar bijkomende natuur in de Scheldevallei te creëren

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde willen naast het voorzien van ruimte voor economie, actief bijdragen aan meer natuur in de Scheldevallei op het grondgebied van Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Ze slaan daarom de komende 15 jaar de handen in elkaar met Natuurpunt Oudenaarde Plus. Om dit partnerschap kracht bij te zetten, ondertekenden ze vandaag, woensdag 26 oktober 2022, een samenwerkingsovereenkomst.

De Provincie en de Stad verbinden zich financieel, elk voor minstens 300 000 EUR. De voorziene budgetten willen ze gebruiken om:

  • percelen aan te kopen of Natuurpunt te subsidiëren om percelen aan te kopen;
  • aan natuurinrichting te doen of Natuurpunt te subsidiëren om aan natuurinrichting te doen.

"De natuur in ons land is erg versnipperd. Het is zeer belangrijk om kleinere stukken natuur met elkaar te verbinden. Met de nieuwe natuur die we creëren in de Heurnemeersen en de Langemeersen, zetten we een volgende stap om van de Scheldevallei één grote, klimaatrobuuste natuurverbinding te maken, als één van de hoofdaders van een blauwgroen netwerk."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Leefmilieu

Niet zomaar alle percelen komen in aanmerking. Allereerst zetten de partners in op gronden in de natuur- en valleigebieden van de Heurnemeersen en de Langemeersen.

"De Heurnemeersen en de Langemeersen hebben al de juiste planologische bestemming om natuur in te richten. Een bestemmingswijziging is dus niet nodig. Maar de kwaliteit van de natuur is daar in sommige delen echter beperkt of zelfs onbestaand. De komende jaren willen we de biodiversiteit op die percelen graag versterken. Dat gebeurt in deze open meersen hoofdzakelijk door het omvormen van soortenarm weiland naar bloemrijke graslanden."

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

In tweede instantie zetten de partners ook in op gronden in de overige natuur- en valleigebieden in Oudenaarde en Wortegem-Petegem.

"Het in stand houden en herstel van grootschalige onbemeste hooilandcomplexen in de Scheldevallei is belangrijk voor de biodiversiteit. De samenwerking tussen Provincie, Stad Oudenaarde, Natuurpunt en alle betrokken partners op het terrein is hiertoe een belangrijke eerste stap. Wie weet krijgen we hierdoor het Moeraskartelblad en de Kwartelkoning terug in de Scheldemeersen."

Paul Cardon, voorzitter Natuurpunt Oudenaarde Plus

De partners betrekken ook andere belanghebbenden met kennis ter zake:

  • het gewestelijk Agentschap voor Natuur en Bos
  • de Gemeente Wortegem-Petegem
  • het Milieufront Omer Wattez
  • de Boerenbond
  • het Algemeen Boerensyndicaat

"Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Natuurpunt Oudenaarde Plus hopen we om de komende 15 jaar mooie resultaten en successen te boeken. Indien mogelijk, stellen we de bijkomende natuur ook open voor het brede publiek."

burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester

 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Leefmilieu
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Marnic De Meulemeester Burgemeester Oudenaarde
Paul Cardon Voorzitter Natuurpunt Oudenaarde
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Bert Willaert dienst Klimaat, milieu en natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Leefmilieu
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Marnic De Meulemeester Burgemeester Oudenaarde
Paul Cardon Voorzitter Natuurpunt Oudenaarde
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Bert Willaert dienst Klimaat, milieu en natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent