Skip to Content

Nieuwe realisatie op fietssnelweg F417 (Gent -) Melle - Oosterzele – Zottegem

Deeltraject Moortsele - Scheldewindeke (1,4 km) nu ook officieel geopend

Samen met de gemeenten Oosterzele, Melle en Zottegem, de Vlaamse overheid, de NMBS en Infrabel, werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de realisatie van de fietssnelweg F417 (Gent -) Melle - Oosterzele - Zottegem. Het deeltraject Moortsele - Scheldewindeke (1,4 km) is al enkele maanden opengesteld voor fietsverkeer, maar een officiële opening was omwille van de coronamaatregelen niet eerder mogelijk.

Fietssnelweg op grondgebied Oosterzele

De fietssnelweg F417 Melle - Zottegem (16 km) loopt over een totale lengte van 9,3 km op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. Het unieke eraan is dat dit dé fietsverbinding wordt tussen de dorpen van de gemeente Oosterzele, en dat de fietsweg tegelijk de link legt naar Melle (Gent) en Zottegem. Het is een vrijliggende fietsweg die, door de ligging langs de spoorlijn, de reliëfverschillen in de streek makkelijker kan overwinnen.

Het gerealiseerde traject van circa 1,4 km tussen de Van Thorenburglaan (Moortsele) en de Roosbroekstraat (Scheldewindeke) verbindt de kernen van Moortsele en Scheldewindeke met elkaar. Samen met de eerdere realisaties tussen Balegem-dorp en de provinciebaan N46, werd ondertussen 5,5 km van de 9,3 km fietssnelweg F417 op Oosterzeels grondgebied gerealiseerd. De overige 3,8 km van het traject door Oosterzele is in voorbereiding in diverse deelprojecten (Balegem - Scheldewindeke, Moortsele - Landskouter, Landskouter - Gontrode). Het merendeel zal jaar na jaar worden gerealiseerd. Op dit moment zijn de werken in uitvoering aan het 750 meter lange traject van aan de N46 op de Oosterzeelse gemeentegrens tot in Elene (Zottegem).

"Met de versoepeling van de coronamaatregelen zal ook het aantal pendelaars de komende weken en maanden opnieuw toenemen. De fiets vormt daarbij vaak een perfect alternatief voor de auto, mits voldoende goede fietsinfrastructuur. Redenen te meer om de fietssnelwegen in de kijker te zetten en als provincie verder te werken aan de versnelde ontwikkeling van het fietssnelwegennetwerk.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Kwaliteit in een goede samenwerking

De Provincie trekt de realisatie van de fietssnelweg. De ontwerpen worden opgemaakt in nauw overleg met Infrabel, de gemeente Oosterzele, de NMBS en de Vlaamse overheid (Mobiliteit en Openbare werken en Natuur en Bos). De Provincie financiert de realisatie van de fietssnelweg met steun van de Vlaamse overheid (MOW, 50%) en treedt op als bouwheer. De gemeente Oosterzele trekt al jaren mee de realisatie van de fietssnelweg en stond in voor de grondverwervingen.

“Zottegem en Gent zijn niet gebouwd op één dag maar geef mij “ne velo” en ik rij er naartoe. Nog een beetje geduld en we komen er aan. Dit deel is hierin een belangrijke verbinding tussen Scheldewindeke en Moortsele/Landskouter.”

Schepen Christ Meuleman, bevoegd voor Mobiliteit

Voor Infrabel is veiligheid de eerste prioriteit. Omdat deze fietssnelweg grotendeels langs de spoorlijn (Melle - Geraardsbergen) loopt, bekijkt Infrabel met de gemeente de mogelijke alternatieven voor de overwegen.

Voor MOW betekent het deeltraject Moortsele-Scheldewindeke een essentiële schakel van de fietssnelweg tussen Gent en Zottegem. Door de realisatie van fietssnelwegen verhoogt het fietsgebruik, en mede hierdoor wil MOW het streefdoel uit het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 halen: minstens 40% van de woon-werkverplaatsingen gebeurt tegen 2030 met duurzame modi.

 "Met veilige en comfortabele fietsinfrastructuur zullen we nog meer mensen verleiden om te fietsen. Zeker voor functionele verplaatsingen en woon-werkverkeer spelen fietssnelwegen en bovenlokale verbindingen een belangrijk rol. We willen bij iedereen een fietsreflex aanwakkeren en de fietsambitie verhogen."

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken

Maatwerk en verlichting houdt rekening met kwetsbaarheid omgeving 

Voor dit deelproject, tussen de Van Thorenburglaan (Moortsele) en de Roosbroekstraat (Scheldewindeke), beschikt de fietser over een 3,60 m brede fietssnelweg in asfalt (beperkte rolweerstand voor fietser). Er zijn voldoende brede schrikstroken waarin verlichting wordt geplaatst.

Het maatwerk situeerde zich op volgende vlakken:

 • De passage aan het perron van Moortsele: met specifieke betonnen constructies is een passage aan het perron van Moortsele toch mogelijk.
 • De passage door het bos in de zijvallei van de Molenbeek: met specifieke schanskorfconstructies werd een passage door dit natte gebied toch mogelijk.
 • Middeneiland: om het ongewenst inrijden van gemotoriseerd verkeer tegen te gaan, wordt aan de kant van de Roosbroekstraat een middeneiland voorzien.
 • Verlichting: de fietssnelweg passeert parallel aan de Molenbeekvallei en gaat door een klein zijvalleitje. Dit zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden. In overleg met Natuur en Bos, de provinciale dienst Leefmilieu, het regionaal landschap en de lokale natuurvereniging, werd gekozen voor een aangepaste verlichting. Deze verlichting houdt meer rekening met de kwetsbare omgeving:
  • Er is kruispuntverlichting t.h.v. de Van Thorenburglaan.
  • Ter hoogte van het perron van Moortsele wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige perronverlichting.
  • Parallel aan de spoorlijn en de Molenbeekvallei wordt gebruik gemaakt van specifieke amberkleurige verlichting.
  • Ter hoogte van het zijvalleitje komt er geen verlichting. Reden is onder meer de vleermuizenvliegcorridor. Er wordt gewerkt met belijning en vleermuisvriendelijke grondspotjes die de fietser begeleiden.
  • Richting Scheldewindeke wordt er in het open koutergebied met gedimde witte verlichting gewerkt.

Kostprijs

Voor het deelproject Van Thorenburglaan - Roosbroekstraat bedraagt de totale kostprijs voor de infrastructuurwerken 734 116 EUR (inclusief btw) en 39 356 EUR (inclusief btw) voor de verlichting. De realisatie werd gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest (252 818 EUR).

De werken werden uitgevoerd door Grondwerken De Mol NV uit Lochristi.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent