Skip to Content

Nieuwe publicatie: Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2020

De 22ste editie van de vertrouwde Sociaal-economische Situatieschets (SES) van de Provincie Oost-Vlaanderen is klaar. 

"Met deze jaarlijkse studie houdt de Provincie de vinger aan de pols over de economische realiteit in Oost-Vlaanderen. Dat is in tijden als deze interessanter dan ooit. De cijfers in deze editie dateren van voor de coronacrisis; een waardevolle ‘nulmeting’ dus om de situatie voor, tijdens en na de crisis te kunnen analyseren. De studie zal ons helpen om de schokbestendigheid en veerkracht van onze provincie doorheen deze pandemie juist in te schatten en de juiste ondersteuning te bieden."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

De SES is interessant voor beleidsmakers, lokale besturen en geïnteresseerde burgers, maar ook voor ondernemers en investeerders. Zo kunnen ze op basis van de juiste kennis beslissingen nemen of het sociaal-economische klimaat van de provincie opmeten.

Competitief in een Europese context

Het eerste hoofdstuk van de SES bevat een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van de Oost-Vlaamse competitiviteit in de Europese context. Daaruit blijkt dat de sterktes van de provincie, in vergelijking met andere Europese regio’s, voornamelijk liggen in de transportinfrastructuur, de hoog opgeleide bevolking en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De te lage tewerkstellingsgraad en zwakkere score op vlak van gezondheidszorg zijn opvallende aandachtspunten.

De Oost-Vlaamse marktgrootte is een goede opportuniteit voor bedrijven, mede dankzij de sterke koopdracht. Daartegenover staat de wankele macro-economische stabiliteit (op Belgisch niveau) als bedreiging. Het overheidstekort, de overheidsschulden en de lage overheidsinvesteringen liggen daar aan de basis van.

Als illustratie bij deze Europese vergelijking analyseren ambtenaren van twee Nederlandse provincies in welke mate hun regio op Oost-Vlaanderen lijkt. Daaruit blijkt dat de drie provincies veel gemeenschappelijk hebben, zoals de nagenoeg identieke specialisatiestrategie. Om de Oost-Vlaamse sterktes verder uit te bouwen, wordt de samenwerking over regio’s en landsgrenzen heen meer dan ooit belangrijk. Niet het minst met het oog op de nakende Brexit.

Chemische sector als belangrijke vraagsector, sterke zakelijke diensten

Hoofdstuk één gaat ook dieper in op onze onderling verbonden bedrijfstakken. Een voorbeeld daarvan is hoe de landbouw grondstoffen levert aan de voedingsindustrie, die op haar beurt veevoeder levert aan de landbouw.

De analyse van die intersectorale verbanden leert dat de chemische industrie in de provincie Oost-Vlaanderen een belangrijke vraagsector is.

De chemie doet voor haar activiteiten een beroep op een pak andere bedrijfstakken, zoals voeding en metaalproductie. De cijfers bevestigen dus de slimme specialisatiestrategie waarbij Oost-Vlaanderen onder meer inzet op bio-economie (deel van de chemie), materialen, voeding en logistiek. De Provincie kan dus verdergaan op de ingeslagen weg en blijvend investeren in deze clusters.

Na de logistiek zijn zakelijke diensten (boekhouding, consultancy, advocaten…) de belangrijkste outputproducenten binnen de dienstensector. Ook de bouwnijverheid blijft een belangrijke Oost-Vlaamse bedrijfstak.

Toenemende bevolking

Hoofdstuk twee van de SES is een stevige doorlichting van de provincie, met een analyse van de belangrijkste sociaal-economische indicatoren. Doordat de cijfers over de edities heen vergeleken worden, komen er interessante tendensen aan het licht.

De bevolkingstoename is daar een goed voorbeeld van. Oost-Vlaanderen telt nu meer dan 1,5 miljoen inwoners. Een opvallende toename van 155 000 mensen (of zes keer een stad zoals Zottegem) in zowat 20 jaar tijd.

De studie leert ook heel wat over onze arbeidsmarkt. Acht gemeenten tellen meer dan 10 000 werknemers op hun grondgebied. Van groot naar klein zijn dat Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Dendermonde, Oudenaarde en Deinze.

De grootste werkgevers in Oost-Vlaanderen zijn de zakelijke (bedrijfsgerichte) diensten  (met 112 000 actieven of 18% van het totaal), op de voet gevolgd door de gezondheidszorg (95 000 actieven, 15% van het totaal). Samen zijn deze sectoren goed voor één op de drie jobs in Oost-Vlaanderen. Ook beide Oost-Vlaamse havens staan in voor een zevende van de Oost-Vlaamse werkgelegenheid. De maritieme trafiek in de North Sea Port steeg tot 71,5 miljoen ton, een toename met 2%. In de Waaslandhaven groeide de trafiek met 3% tot 118 miljoen ton.

"Uit de cijfers qua tewerkstelling naar bedrijfsgrootte, valt op hoeveel KMO’s onze provincie telt. 32.700 ondernemingen tellen minder dan 20 werknemers (87 % van het totaal), samen zorgen zij voor 25 % van de tewerkstelling. Amper 2 % van de ondernemingen (855 bedrijven) telt 100 werknemers of meer, samen goed voor 43 % van het aantal jobs.  

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand en KMO

Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 12% van het provinciale totaal.

UGent en de vier hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen 80 000 studenten.

Gratis online en in druk

De publicatie kan online geraadpleegd worden op de website van de Provincie.  

Een gedrukt exemplaar van de studie kan gratis besteld worden via de gratis infolijn van de Provincie: 0800 94 808, via info@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

Meer cijfermateriaal, niet enkel over Oost-Vlaanderen maar over alle Vlaamse provincies, vind je op Provincies in Cijfers.

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand en KMO
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand en KMO
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent