Nieuwe publicatie: Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 werd de negentiende editie van de Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld.

De sociaal-economische situatieschets bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in de provincie. Dit jaar bevat dit deel twee hoofd-stukken. Hoofdstuk 1 biedt een kijk op het verloop van de conjunctuur in 2016-2017. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de energiesector.

Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij in acht hoofdstukken de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven. De tabellen in dit deel zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn. Waar nodig worden de gebruikte termen verklaard en geduid. De analyses worden zo veel als mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd.

Enkele conclusies:

  • De algemene conjunctuurtoestand laat begin 2017 een positieve evolutie optekenen. De verwachte groei van het Belgische BBP bedraagt 1,6 tot 1,8%.
  • In 2016 werd opnieuw een recordaantal oprichtingen van ondernemingen genoteerd. In Oost-Vlaanderen waren er niet minder dan 12 000 startups.
  • Bedrijven krijgen makkelijker toegang tot bankkredieten. Dit wijst er op zijn beurt op dat onze banken vertrouwen hebben in de afbetalingscapaciteit, en dus in de bedrijfseconomische toekomst van de ondernemingen.
  • Oost-Vlaanderen is met voorsprong de grootste producent van groene energie. Het grootste deel daarvan (meer dan een derde) komt van zonne-energie. Onze provincie is daarnaast afgetekend de grootste producent van energie uit biomassa.
  • De energiesector staat voor grote uitdagingen. Bij een verdere transformatie richting groene energie wordt bijvoorbeeld de opslagproblematiek cruciaal. Op de Zonneberg in de Gentse haven, het grootste aaneensluitende park voor zonne-energie in de Benelux (mede-ontwikkeld door de Provincie Oost-Vlaanderen), wordt geëxperimenteerd met waterstofproductie voor energieopslag, in combinatie met batterijen.
  • De provincie telt 1,49 miljoen inwoners, een toename met 10% tegenover het jaar 2000.
  • Grootste werkgever in onze provincie is de sector diensten aan bedrijven en verhuur, met 97 000 actieven, of 16% van het totaal.
  • Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 12% van het provinciale totaal.
  • UGent en de 4 hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen bijna 72 000 studenten.
  • De maritieme trafiek in de Gentse haven steeg opnieuw, tot 29 miljoen ton. (2016). Het was het beste jaar ooit. Voor de Waaslandhaven bedroeg de trafiek in 2015 52 miljoen ton, eveneens een record.

De publicatie (64 blz) is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het provinciebestuur: 0800 94 808, via info@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De publicatie kan hier vanaf 19 mei 2017 gedownload worden.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor middenstand en kmo, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor middenstand en kmo, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent