Skip to Content

Vlotter en veiliger verkeer in Wetteren dankzij nieuwe brug over Schelde en vernieuwde overweg

Inwoners denken mee op dinsdag 28 juni 2022

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren, de Vlaamse Waterweg, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer aan een oplossing voor een nieuwe brug over de Schelde in Wetteren alsook een brug of tunnel om het spoor over te steken. De verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde loopt vandaag dwars door het centrum van Wetteren. Dit zorgt voor problemen qua verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De partners willen ook samenwerken met alle andere betrokken partijen zoals bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen en zeker ook de inwoners van Wetteren en omliggende gemeenten. 

Op dinsdag 28 juni 2022 is er een eerste dialoogmoment met de inwoners.

"De Provincie werkt al jaren aan een uitgebreid netwerk van fietsroutes. Maar we willen ook het bestaande wegennet voor gemotoriseerd vervoer verbeteren en zo bijdragen aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarom coördineren we in Wetteren de planning van een nieuwe Noord-Zuidverbinding tussen de wijk Overschelde en de E40. Dit kadert in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Wetteren."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

De uitdaging

Het centrum van Wetteren is interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, loopt vandaag dwars door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid. Zo is er overlast qua geluid, trillingen en luchtkwaliteit, en zijn er onaangename files tijdens de spits. De zoektocht naar een oplossing loopt al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.

"Dit is het unieke moment voor Wetteren om een noodzakelijke beslissing te nemen over hoe en waar we de meest geschikte verbindingen kunnen realiseren over het spoor en het water tussen de verschillende gebieden in de gemeente. In het verleden is er al veel en lang over gediscussieerd maar vandaag kijken we, samen met alle partners, met veel vertrouwen uit naar de toekomst. Met gepaste vaart zetten we ons op het juiste spoor en kiezen we de beste weg voor elke weggebruiker."

schepen Piet Van Heddeghem, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

Waarom nu

De Vlaamse Waterweg wil de oude brug over de Schelde verhogen zodat grotere schepen er makkelijk onderdoor kunnen.

"Dit project zal Wetteren verbinden, het verkeer vlotter en veiliger doen verlopen en de leefbaarheid van de Wetterenaar verbeteren. Door een goede samenwerking kunnen we een project realiseren dat voor iedereen een voelbare vooruitgang zal betekenen."

Jef Schoenmaekers, woordvoerder Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Tegelijkertijd wordt een oplossing gezocht voor de spooroverweg aan de Wetterstraat. Dat is een van de drukste overwegen in Oost-Vlaanderen wat treinverkeer betreft. Infrabel streeft naar een veilig spoorwegennet met minder overwegen en wil de overweg aan de Wetterstraat vervangen door een volwaardig alternatief. Dit is goed voor de veiligheid van trein- en wegverkeer, maar ook voor de stiptheid en capaciteit van het treinverkeer en de leefbaarheid voor de omgeving. Samen met de partners streeft Infrabel naar een win-winsituatie. Daarom werkt Infrabel graag mee aan dit initiatief en wil het een constructieve partner zijn in de bespreking met alle betrokkenen.

Samenwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Wetteren, Vlaamse Waterweg, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer werken samen in één project om een oplossing te zoeken voor een nieuwe brug over de Schelde en een brug of tunnel om het spoor over te steken. De wil om samen te werken is groot; zo stemde de gemeenteraad van Wetteren unaniem voor dit samenwerkingsakkoord. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee.

De partners willen ook samenwerken met alle andere betrokken partijen zoals bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen en zeker ook de inwoners van Wetteren en omliggende gemeenten.

De scenario’s

Samen met het studiebureau onderzoeken de partners vier mogelijkheden voor de locatie van de Scheldebrug: van de huidige locatie van de brug tot westelijk aan de Voordestraat.
Ook voor de locatie van de nieuwe spoorwegbrug onderzoeken de partners vier opties: drie tracés lopen ter hoogte van Moeregem. Het laatste tracé gaat uit van de sluiting van de overweg zonder alternatief waarbij het verkeer gebruik maakt van de bestaande overwegen.
Welk voorstel het haalt wordt bepaald op basis van vier thema’s: mobiliteit, stedelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid en maatschappij. Elk thema heeft verschillende criteria om de afweging te maken.

Participatie

De partners kiezen het voorkeursscenario niet alleen. Ze willen input en feedback van bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen en de inwoners van Wetteren en omliggende gemeenten. 

Op 20 juni ging de eerste klankbordgroep door. De klankbordgroep bestaat uit leden van de gemeenteraad, de gecoro en procoro (de gemeentelijke en provinciale commissies voor ruimtelijke ordening), bedrijfsleiders, afgevaardigden van scholen en ouderraden en het middenveld uit Wetteren.

Op 28 juni is er een eerste dialoogmoment met de inwoners. Het studiebureau stelt voor welke tracés worden onderzocht, zodat geïnteresseerde inwoners mee kunnen nadenken.

Vanaf 24 juni tot 24 juli kunnen geïnteresseerden ook online hun mening geven via de digitale bevraging. Zo kan iedereen de scenario’s opnieuw bekijken en nog extra informatie meegeven.
De digitale bevraging vind je op www.wetterennoordzuid.be.   

Het is belangrijk om te weten dat de scenario’s die nu op tafel liggen niet definitief zijn. Ze zijn nog niet goedgekeurd of beslist. De kans is reëel dat de uiteindelijk keuze er nog anders zal uit zien dan wat nu voorgesteld worden.

Praktisch

Dinsdag 28 juni in het gemeentehuis van Wetteren. Doorlopend van 16 tot 20 uur.
Inschrijven kan via www.oost-vlaanderen.be/wetteren-noord-zuid.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen Projectcoördinator Wetteren Noord-Zuid
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen Projectcoördinator Wetteren Noord-Zuid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent