Skip to Content

Nieuw stuk fietssnelweg op F423 Eeklo - Zelzate geopend

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde een belangrijke schakel van 2,3 km op de fietssnelweg Eeklo - Zelzate (F423), tussen de noordelijke parallelweg van de N49 en de Wauterstraat. Dit in samenwerking met de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en de gemeente Kaprijke, op gronden van de oude spoorlijn OL 55 van de NMBS. 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit: “We hebben de ambitie om voor ons grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te bieden, worden meer en meer pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Daar zetten we volop op in en de realisatie van dit stuk fietssnelweg draagt daar zeker aan bij.”

Realisatie met uitdagingen

Dit traject van 2,3 km maakt deel uit van de fietssnelweg Eeklo - Zelzate (21 km). De 3 meter brede fietssnelweg gaat door een heel landelijke zone, verbindt het kleinstedelijk gebied Eeklo met het Bijzonder Economisch Knooppunt Zelzate - Assenede en het noordelijk deel van de Gentse haven. Dit traject ontsluit en verbindt ook tussenliggende kernen: Lembeke, Kaprijke, Bassevelde, Assenede.

Dit deeltraject bracht ook uitdagingen met zich mee zoals:

  • Veilige kruispunten
  • Passage langs landsbouwpercelen (incl. veeroosters)
  • Inrichting van restruimte voor rust en landschappelijke inpassing

Meer info over deze uitdagingen kan je terugvinden in de bijlage. 

Betrokken partners

Een uitdagende realisatie als dit, lukt alleen in goede samenspraak met alle betrokken actoren. De NMBS stelde de gronden ter beschikking en MOW (Vlaamse overheid) bewaakte mee de kwaliteit en subsidieerde de realisatie voor 40%. Het gemeentebestuur van Kaprijke heeft in overleg met de buren van de fietssnelweg de nodige afspraken gemaakt zodat de fietssnelweg maximaal voor en door de fietsers kan worden ingericht en gebruikt. Zo werd het gehele planproces en de realisatie in nauwe samenwerking doorlopen.

De werken werden uitbesteed aan Van Robays nv uit Zulte voor een bedrag van ca. 483 000 EUR. De Vlaamse overheid subsidieert dit mee voor een bedrag van ca. 193 000 EUR*.

Onderdeel van een netwerk van fietssnelwegen in de regio

Het Oost-Vlaamse fietssnelwegenplan, een netwerk van hoogkwalitatieve fietswegen, wil iedereen stimuleren om vaker de fiets te nemen naar werk, school, familie,… over langere afstanden (5, 10, 20 km). Dit wordt zeker haalbaar door de ontwikkeling en stijgend gebruik van elektrische fietsen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor mobiliteit: "De oude spoorbedding tussen Eeklo en Zelzate leent zich hier heel goed voor en is als fietssnelweg geselecteerd tussen Eeklo (kleinstedelijk gebied) en Zelzate (Gentse haven) en ontsluit hier ook mee de tussenliggende dorpen in het noorden van het Meetjesland. Het werk is hiermee evenwel nog niet af."

Streefdoel: fietssnelweg F423 Eeklo-Zelzate vervolledigen en optimaliseren

Na dit deeltraject zijn er nog drie opdrachten om deze fietssnelweg F423 te vervolledigen en te optimaliseren:  

  • Het ontbrekende deel tussen de Wauterstraat (Kaprijke) en de dorpskern van Bassevelde (2,6 km, ontwerp en grondverwervingsproces bezig)
  • Ongelijkgrondse kruising expressweg N49: in overleg met de Vlaamse overheid.
  • Optimaliseren van het bestaande traject: grote delen van deze fietssnelweg bestaan al meerdere jaren en kunnen verder verbeterd, opgefrist en gemoderniseerd worden (kruispuntinrichtingen, verhardingen, breedte, bewegwijzering).

Hiermee ontstaat een aaneensluitende route van Eeklo naar Zelzate (21 km). Op beide plaatsen is er een verknoping met andere fietssnelwegroutes en met openbaar vervoersknooppunten. Zo ontstaat een aaneensluitend, hoogkwalitatief netwerk in het noorden van de Provincie.

 

* De Vlaamse overheid subsidieert 40 procent van de kostprijs via het ‘fietsfonds’. Na het verstrijken van de waarborgperiode wordt de gemeente Kaprijke eigenaar van het fietspad.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Mark Cromheecke directeur dienst Mobiliteit
Matias Vandenbossche Industrieel ingenieur dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Mark Cromheecke directeur dienst Mobiliteit
Matias Vandenbossche Industrieel ingenieur dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent