Skip to Content

Nieuw deel fietssnelweg F414 (Aalst - Zottegem) in Erpe-Mere officieel geopend

Op 1 juli 2021 werd een nieuw gedeelte van de fietssnelweg F414 (Aalst - Zottegem) in Erpe-Mere officieel geopend. De Provincie Oost-Vlaanderen werkte samen met het Vlaams Gewest tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan een belangrijke missing link weg. Vanaf nu hebben fietsers een attractief en veilig alternatief voor de drukke N46. Het nieuwe stuk van de fietssnelweg zorgt voor een vlotte verbinding tussen de dorpskernen van Erpe en Mere, en het station van Erpe-Mere. Het is een belangrijke bouwsteen in de fietssnelweg naar Aalst en Zottegem.  

Het tracé van het anderhalve kilometer lange nieuwe stuk fietssnelweg tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan loopt naast de E40, rond de KMO-zone Evenbroekveld en langs het overstromingsgebied Keizersveld. De waardevolle natuur rond het bufferbekken werd zoveel mogelijk gevrijwaard voor de aanleg van het traject en de nodige compensatie werd voorzien. Het nieuwe fietspad, uitgevoerd in beton, is drie meter breed. Het fietspad wordt verlicht met zuinige, natuurvriendelijke LED-verlichting.

De Provincie Oost-Vlaanderen slaat voor dit project in Erpe-Mere de handen in elkaar met het Vlaams Gewest. Beide partners staan elk in voor 50% van de investeringskost van in totaal 727 000 EUR (inclusief btw). De aannemer van de werken was Wawebo NV uit Sint-Gillis-Waas.

"De Provincie werkt hard aan de versnelde realisatie van een sluitend netwerk van fietssnelwegen. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer pendelaars en scholieren overtuigd om de fiets te nemen. Het nieuwe traject in Erpe-Mere is een belangrijke stap in de ontsluiting van het netwerk in de ruimere omgeving tussen Aalst en Zottegem."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken, vindt de aanleg van fietssnelwegen een belangrijk aandachtspunt en verhoogt daarom dit jaar het budget van het Fietsfonds met 50%. 

"Met veilige en comfortabele fietsinfrastructuur zullen we nog meer mensen verleiden om te fietsen. Zeker voor functionele verplaatsingen en woon-werkverkeer spelen fietssnelwegen en bovenlokale verbindingen een belangrijk rol. We willen bij iedereen een fietsreflex aanwakkeren en de fietsambitie verhogen."

Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken

Maatwerk

Fietssnelwegtrajecten zijn op de meeste trajecten in Oost-Vlaanderen gebundeld met grote lijninfrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen. In de dichtbebouwde regio rond Aalst is dat niet altijd mogelijk, en moet soms voor andere oplossingen gekozen worden. Het nieuwe deeltraject in Erpe-Mere maakte zoveel mogelijk gebruik van het tracé van bestaande loswegen en een aantal oude voetwegen, tussen de bestaande barrières van autosnelweg, gewestweg en spoorwegen.

Hoewel de relatief beperkte lengte van het traject (1,5 kilometer) was de aanleg een complexe uitdaging. Er moest rekening gehouden worden met hoogteverschillen, stabiliteit, waterhuishouding en -buffering, natuur en landschap, en de aansluitingen op de omgevende routes. Door de ligging rondom een bufferbekken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), gebeurde het ontwerp in nauw overleg met de VMM. De dijk rond het bufferbekken waarover de fietssnelweg loopt, werd omwille van de waterhuishouding en de extreem natte gronden verhoogd.

Multifunctioneel gebruik

Rond het bufferbekken is ook een semi-verhard wandelpad aangelegd, wat het comfort en de veiligheid van zowel de wandelaars als de fietsers verhoogt.

De fietssnelweg krijgt een hoofdzakelijk functionele bedoeling voor woon-werk en woon-schoolverkeer. Speed pedelecs zijn er zeker welkom. Het voldoende brede fietspad enerzijds en het wandelpad anderzijds voorkomt conflicten met tragere (al dan niet recreatieve) fietsers en wandelaars. 

Samenwerking

Een goede samenwerking is onontbeerlijk voor de realisatie van de fietssnelweg F414 en het project in Erpe-Mere in het bijzonder. De Provincie kon niet alleen rekenen op de Vlaamse Milieumaatschappij, ook het Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), de Agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel en de gemeente Erpe-Mere verleenden hun medewerking in het complexe project.

"Erpe-Mere trekt hard aan de kar om de fietssnelwegen F414 en F415 in onze regio gerealiseerd te zien. Wij zijn dan ook bijzonder fier dat dit bijkomende gedeelte van 1,5 km op grondgebied van Erpe-Mere een feit is. Enkel met comfortabele fietspaden, zo veel mogelijk gescheiden van gemotoriseerd verkeer, kan de omschakeling van auto naar fiets een succes worden. Wij vertrouwen echt op alle partners om de volledige 20 km tussen Zottegem en Aalst en de 13 km tussen de Stations van Burst, Ede, Haaltert en Denderleeuw afgewerkt te zien. Deze vorm van samenwerking is onontbeerlijk om dit netwerk te kunnen realiseren en zo over langere afstanden veilig en vlot fietsen mogelijk te maken."

schepen Marleen Lambrecht, bevoegd voor Mobiliteit 

Verdere plannen F414 Aalst-Dendermonde

Er lopen initiatieven om ook het resterende deel richting Aalst (Siesegemlaan, 3,7 km) te realiseren, in een goede samenwerking met bovenvermelde partners, maar ook met de stad Aalst en het stadsontwikkelingsbedrijf AGSA (en de private partners in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein).  

Voor het traject vanaf Burst richting Zottegem is er in overleg een Startnota in opmaak.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Martin Dierickx dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Martin Dierickx dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent