Skip to Content

Nieuw deel fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) in de Gentse haven ter hoogte van het Kloosterbos officieel geopend

Op 16 juni 2020 werd een nieuw gedeelte van fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) officieel geopend. Ter hoogte van het Kloosterbos in Wachtebeke realiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen een belangrijke missing link in deze fietsas. Vanaf nu kunnen pendelaars via de fietssnelweg op een comfortabele, directe en veiligere manier naar het werk in de Gentse haven fietsen.

Nieuw deel fietssnelweg

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde deze missing link op de fietssnelweg F41 (Zelzate-Antwerpen) tussen Wachtebeke dorp (Spoorwegstraat-Langelede) en de N449 (Walderdonk). De totale afstand bedraagt 900m.

Er werd een 3 meter brede fietsweg aangelegd op de vroegere spoorwegbedding. In lijn met de visie van de fietssnelwegen krijgen de fietsers op de fietssnelweg voorrang ter hoogte van kruispunten met de lokale wegen (Langelede/Spoorwegstraat en Petunialaan/Lelielaan). Het kruisende verkeer moet stoppen. Diverse maatregelen werden genomen in functie van een veilige oversteek: licht verhoogde kruispunten, attentieverhoging dankzij de rode coating en vrijmaken van beplanting in functie van goede zichtlijnen. Ter hoogte van de N449 (Walderdonk) werd - in afwachting van de realisatie van vrijliggende fietsinfrastructuur door Riopact/Aquafin - een tijdelijke fietsoversteek voorzien. In functie van verkeersveiligheid is de oversteek loodrecht voorzien, werd ruimte gecreëerd zodat fietsers er veilig kunnen wachten en heeft de fietser op die specifieke locatie geen voorrang.

Inpassing in de natuurlijke omgeving ‘Kloosterbos’

Het ontwerp is aangepast aan de natuurlijke omgeving. De breedte van de fietssnelweg is beperkt tot 3 meter en het materiaal dat gebruikt werd is cementbeton. Ook de verlichting is aangepast aan de ruimtelijke context. De provincie koos voor amberkleurige verlichting met een lage lichtintensiteit waarbij ’s nachts (tussen 23 en 5 uur) de led-lichten langs de fietssnelweg worden gedoofd.

Parallel aan de fietsweg wordt het huidige wandelpad bestendigd. Dit maakt het Kloosterbos toegankelijk voor inwoners van Wachtebeke. Het is een bewuste keuze om beide gebruikers te scheiden om conflicten te vermijden tussen het functioneel (snel)fietsverkeer en wandelaars.

Provincie pionier van fietssnelwegen

De nieuwe fietsweg is onderdeel van de fietssnelweg F41 die de Gentse haven verbindt met de haven van Antwerpen. Deze fietssnelweg verbindt een netwerk van grote dorpen (Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren) met de havens als economische knooppunten. In de toekomst zal de fiets(snel)weg aansluiten op de nog te realiseren fietssnelweg F40 langs de R4 Oost in Gent.

“De Provincie heeft de ambitie om samen met partners op haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer pendelaars en scholieren overtuigd om de fiets te nemen. De realisatie van deze missing link op de F41 (Zelzate-Antwerpen) zorgt ervoor dat het ook hier aantrekkelijker wordt om over afstanden van 15, 20 km of zelfs meer de verplaatsing te doen met de (elektrische) fiets of speed pedelec. Dankzij fietssnelwegen wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking en financiering

Om deze missing link te realiseren was een goede samenwerking onontbeerlijk. De fietssnelweg kwam tot stand tussen diverse diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Wachtebeke, het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Agentschap Natuur en Bos. De aannemer van de werken is SOGA NV uit Verrebroek.

De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 302 000 EUR (incl. btw) en wordt gefinancierd met investeringssubsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

De voorbereiding en de realisatie gebeurde in nauw overleg met de gemeente Wachtebeke. Hiervoor sloot de Provincie een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeente Wachtebeke. De gemeente staat onder meer in voor het ter beschikking stellen van de gronden, ze organiseerde het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning en na realisatie staat ze ook in voor het beheer van de fietssnelweg.

“Vandaag mogen wij de derde fase van de fietssnelweg F41 op ons grondgebied inrijden. We danken oprecht het provinciebestuur dat ze hun schouders onder dit project hebben gezet, waardoor onze fietsers en onze schoolgaande jeugd een veilig alternatief krijgen om zich te verplaatsen. Dit is een prachtige realisatie waar we dankbaar en trots op zijn.”

Burgemeester Rudy van Cronenburg

Verdere plannen F41 (Zelzate-Antwerpen)

In een latere fase (vermoedelijk 2021) zal vrijliggende fietsinfrastructuur aangelegd worden langs de N449 (Walderdonk) tot aan de fietstunnel ter hoogte van OCAS. Dit wordt gerealiseerd door Riopact/Aquafin samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Wachtebeke. Ook zal de Provincie deze zomer de zijtak Puttestraat in Wachtebeke aanleggen richting provinciaal domein Puyenbroeck.

In de dorpskern van Moerbeke bereidt de Provincie een ontwerp voor om de missing link tussen Terwestvaart en de Opperstraat in de fietssnelweg op te lossen. Daarbij aansluitend wordt het bestaande traject tussen de bibliotheek van Moerbeke en de grens van Stekene opgewaardeerd.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent