Skip to Content

Nieuw bosloket ondersteunt Oost-Vlaamse steden en gemeenten voor meer bos

Bossen zijn cruciaal voor de toekomst. Overheden formuleren ambitieuze doelen voor de creatie van nieuw bos en extra natuur. Maar tussen droom en daad staan vaak allerlei administratieve en praktische obstakels. Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is het bosloket opgericht. Voortaan kunnen steden en gemeenten met alle vragen over bebossing terecht bij het bosloket voor Oost-Vlaanderen. Dit is een nieuw initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen. Het bosloket informeert, zorgt voor begeleiding op maat of verwijst door naar de meest geschikte partner.

Bos als klimaatregeling

Bossen zijn van groot belang voor CO2-opvang en als klimaatbuffer tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte en droogte. Bosuitbreiding is dan ook een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen zet sterk in op uitbreiding van bossen en natuurgebieden. Ook de Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos realiseren, waarvan 750 hectare door lokale besturen. Daarnaast onderschrijven private initiatieven zoals het Bomencharter de urgente nood aan meer bos.

"In Oost-Vlaanderen willen we klimaatneutraal zijn tegen 2040. Bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van amper 5,5%. Het Vlaamse gemiddelde is 11%. Er is dus nog veel werk aan de winkel om klimaatbestendige natuur te creëren met meer bos en ruimte voor water. Door de expertise van de Provincie en van de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen te bundelen tot één centraal aanspreekpunt, ontstaat een onmisbare schakel om snel meer bos te realiseren."

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Natuur

Bundeling expertise Provincie en Bosgroepen Oost-Vlaanderen

De provinciebesturen zijn bevoegd voor grondgebonden materies en beschikken over expertise en ervaring. Als brug tussen het Vlaamse en lokale niveau zijn de provincies perfect geplaatst om steden en gemeenten te ondersteunen om bosambities waar te maken. De Bosgroepen ondersteunen (vooral private) boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. In Oost-Vlaanderen zijn drie Bosgroepen aan het werk: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 

Via het bosloket wordt de expertise van deze partners slim gebundeld tot een neutraal aanspreekpunt voor zowel eerstelijnsadvies als begeleiding op maat. Lokale besturen sturen hun vragen door naar [email protected]. Het team deskundigen van de Provincie en Bosgroepen Oost-Vlaanderen behandelt de aanvraag en volgt verder op. 

Meer bos, hoe doe je dat?

Aan het bebossen van gronden zijn regels en procedures verbonden. De weg naar nieuw bos vergt veel voorbereiding: geschikte gronden zoeken en verwerven, vergunningen aanvragen, het type bos bepalen, beplantingsplannen uitwerken, plantacties organiseren, het toegankelijk maken voor bezoekers, …  Steden en gemeenten krijgen een belangrijke bebossingsrol toebedeeld, maar zijn overbevraagd en missen vaak technische expertise.

Op vlak van natuur en bos zijn bovendien veel spelers actief. Daardoor zien lokale besturen vaak zelf door de bomen het bos niet meer en dreigen goedbedoelde initiatieven voor bebossing te verzanden. Het bosloket is een lichtbaken om steden en gemeenten te begeleiden naar meer bos, van idee tot spade in de grond.

Omgevingscontract is unieke dienstencatalogus

De dienstverlening via het bosloket wordt de lokale besturen aangeboden via het omgevingscontract. Dit is een unieke samenwerkingsformule waarbij de provinciale expertise doelgericht en betaalbaar op lokaal niveau kan ingezet worden voor thema’s als klimaat, milieu, natuur, mobiliteit, … Het omgevingscontract werd in januari 2020 gelanceerd. Alle 60 Oost-Vlaamse gemeentebesturen ondertekenden deze samenwerkingsovereenkomst. Het aanbod uit deze catalogus wordt jaarlijks geactualiseerd en uitgebreid. Editie 2021 is net verschenen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat
Jos De Laender deskundige natuur, Dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Sylvie Mussche Bosgroepen Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Klimaat
Jos De Laender deskundige natuur, Dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Sylvie Mussche Bosgroepen Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent