Klein niet-beschermd onroerend erfgoed en onroerenderfgoeddepots krijgen subsidies in de provincie Oost-Vlaanderen

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde recent een nieuw reglement goed voor subsidies voor werkzaamheden of onderzoek aan klein historisch erfgoed en voor de inrichting van onroerenderfgoeddepots.

Met deze nieuwe subsidie wil de Provincie Oost-Vlaanderen een financiële stimulans geven aan het in stand houden van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed.

Waardevol klein historisch erfgoed

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed, licht toe: “Beschermde monumenten zijn de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, maar de Provincie focust op dat erfgoed dat in de kou dreigt te blijven staan: het niet-beschermde maar wel waardevolle onroerende erfgoed dat beperkt is in omvang zoals kapellen, kiosken, bunkers, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, dreven, vredesbomen, walgrachten, ... Samen met de subsidie voor de depots, de eerder gelanceerde subsidie voor erfgoedprojecten en –werking en de molendraaipremie is dit een mooi pakket aan financiële ondersteuning voor de erfgoedzorgers in Oost-Vlaanderen.”

 

Zowel publiekrechtelijke als private eigenaars en beheerders kunnen een aanvraag indienen om hun erfgoed beter in stand te houden, de toegankelijkheid ervan te verbeteren of onderzoek te laten uitvoeren in functie van toekomstige werkzaamheden. Door te focussen op niet-beschermd erfgoed, is dit aanbod perfect complementair met het Vlaamse beleid.

 

Nieuw: inrichting van onroerenderfgoeddepots

Een onroerenderfgoeddepot is een plaats waar in gecontroleerde omstandigheden, archeologische ensembles en artefacten en ook onderdelen van beschermd erfgoed, worden bewaard en beheerd. In Vlaanderen kunnen depots sinds 1 januari 2015 een erkenning tot onroerenderfgoedepot aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Naast de erkende zijn er ook niet-erkende depots die archeologisch vondstenmateriaal of onroerenderfgoedelementen beheren. Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een heemkundige kring, museum of een lokaal bestuur zoals een kerkbestuur of gemeentebestuur.

Voor de inrichting van dergelijke depots kan het Oost-Vlaams provinciebestuur voortaan subsidies toekennen. Concreet betreft het werken voor het verbeteren van bewaaromstandigheden van een collectie in het depot, het optimaliseren van de ontsluitingsmogelijkheden en het aanschaffen van aangepast meubilair, verlichting en verduistering.

Belangrijk is wel dat het onroerenderfgoeddepot minstens op aanvraag toegankelijk is voor het publiek en voor vorsers.

Specifiek voorziet het reglement ook subsidies om depots van kerkelijk erfgoed ter plekke (m.a.w. in een kerkgebouw) in te richten en te ontsluiten.

Alle voorwaarden en details over deze subsidies zijn bepaald in het reglement dat je hier kan downloaden. Ook de aanvraagformulieren vind je er terug.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
directie Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
directie Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent