Skip to Content

Kanaalregio’s versterken samenwerking na Brexit met partnerschap

De Provincie Oost-Vlaanderen werd begin 2020 partner in het Straits Committee, een recent samenwerkingsverband tussen de verschillende kanaalregio’s. Het Straits Committee komt nu naar buiten met een gemeenschappelijke visie en strategie om de komende jaren nauw te gaan samenwerken en kennis te delen rond economie, ecologie en klimaat, en ondersteuning van de jeugd.

Samenstelling en uitbreiding Straits Committee

Het Straits Committee verenigt de Franse departementen Pas-de-Calais en Nord, het Engelse graafschap Kent, de Nederlandse Provincie Zeeland en de provincies Oost- en West-Vlaanderen en vierde enkele weken geleden haar eerste verjaardag. Na slechts een jaar werking wensen nu al twee nieuwe regio’s toe te treden, met name het graafschap Essex en de Provincie Zuid-Holland.

Grensoverschrijdende samenwerking na Brexit

De Brexit veranderde de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ingrijpend. Met het nieuwe samenwerkingsverband en de gezamenlijke visie en strategie bevestigen de huidige zes lokale overheden in het samenwerkingsverband hun engagement om de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en mogelijkheden voor ondernemingen en burgers in hun regio’s te versterken.

Het nieuwe partnerschap bouwt voort op de bestaande transnationale betrekkingen zoals momenteel geformaliseerd in bilaterale samenwerkingsovereenkomsten en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Wie niet groot is, moet slim samenwerken. Ook na de Brexit is het belangrijk om samen met de andere partnerregio’s in het Straits Committee goede economische relaties te blijven onderhouden met de buren aan de andere kant van het Kanaal. Maar ook op andere vlakken is goede samenwerking cruciaal. Denken we maar aan onze strijd tegen de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel in de Noordzee.

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Buitenlandse Betrekkingen

Innovatie als sleutelwoord

De visie en strategie voor het Straits Committee, die ook onderschreven worden door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, zet de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn uiteen om het hoofd te bieden aan een aantal gemeenschappelijke uitdagingen rond volgende thema’s:

  • Ecologische transitie, meer bepaald op het vlak van onder meer energietransitie, aanpassing aan de klimaatverandering, watermanagement, aanpak van de zeespiegelstijging, wateroverlast en droogte.
  • Economische ontwikkeling, meer bepaald op het vlak van organisatie van de arbeidsmarkt, recreatie en toerisme, digitalisering, circulaire economie, enzovoort.
  • Jeugd, waarbij jonge mensen de kans krijgen om grensoverschrijdende werkervaring op te doen, of deel te nemen aan culturele en educatieve uitwisseling met leeftijdsgenoten.

In de verschillende thema’s is innovatie het sleutelwoord. Een thema dat er in laatste instantie nog bijkwam, is het socio-economisch herstel na de coronacrisis en hoe dat gezamenlijk aan te pakken – denken we maar aan de toerismesector die in alle regio’s hard getroffen werd.

Concrete initiatieven

Om de doelstellingen te helpen realiseren, zal in april een initiatief voor kleine projecten worden gelanceerd door de verschillende overheden. Daarbij kunnen organisaties uit de regio’s een samenwerkingsproject indienen dat door het Straits Committee wordt gefinancierd. Het Straits Committee bracht tijdens de lockdown ook alle toeristische actoren - zoals Toerisme Oost-Vlaanderen - samen om te kijken hoe kon worden geleerd uit elkaars goede voorbeelden tijdens de coronacrisis.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Buitenlandse Betrekkingen
Julio Delva beleidsmedewerker dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Riet Gillis gedeputeerde voor Buitenlandse Betrekkingen
Julio Delva beleidsmedewerker dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent