Skip to Content

Het omgevingscontract: unieke dienstencatalogus voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen een omgevingscontract afsluiten met het provinciebestuur. Het omgevingscontract is een unieke catalogus met een ruim aanbod aan grondgebonden diensten voor lokale besturen. Thema’s zijn klimaat, milieu, mobiliteit, natuur, lokale economie, …

Steden en gemeenten kunnen letterlijk shoppen uit deze catalogus: de expertise van de Provincie kan doelgericht en betaalbaar ingezet worden op lokaal vlak. De Provincie Oost-Vlaanderen biedt als enige Vlaamse provincie dit ruim aanbod met grondgebonden thema’s op deze flexibele manier aan.

De provinciale expertise lokaal en betaalbaar inzetten

De Provincie stelt haar deskundigheid ter beschikking en biedt, op vraag van de gemeente, ondersteuning en advies op technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en educatief vlak.

"Via het Omgevingscontract wil de Provincie de Oost-Vlaamse gemeenten ondersteunen in hun omgevingsbeleid. Geen andere Vlaamse provincie heeft een dergelijk ruim aanbod voor haar lokale besturen. In 2020 omvat de catalogus 56 omgevingsgerichte projecten die gemeenten lokaal kunnen uitrollen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie

Het aanbod wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe noden. Het is een uniek en doeltreffend instrument dat gespecialiseerde kennis lokaal inzetbaar maakt en tevens voorziet in de nodige begeleiding. Lokale besturen die een omgevingscontract afsluiten, genieten 50% korting op de normale tarieven. Afhankelijk van het aantal inwoners en de omvang van hun grondgebied, betaalt een lokaal bestuur een jaarlijks bijdrage van 1 500 tot 3 000 EUR, een bedrag dat meteen in dienstverlenende projecten kan opgenomen worden.

Enkele praktijkvoorbeelden: geluidshinder, renovatieadvies aan huis, lokaal voedsel

 • In talrijke Vlaamse gemeente gaan ’s zomers populaire muziekfestivals door. Dergelijke evenementen kunnen (geluids)overlast veroorzaken in de ruime omgeving. Om na te gaan of de organisatoren zich houden aan de geldende geluidsnormen, kan de gemeente geluidsmetingen op het festivalterrein en bij de omwonenden laten uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek. Dit centrum beschikt over een laboratorium met een ruim aanbod aan monsternames, analyses en metingen.
 • Oost-Vlamingen isoleren te weinig. De renovatiegraad ligt lager dan het Vlaamse niveau. Om haar inwoners aan te zetten tot meer renovatie-actie, kan de gemeente via het omgevingscontract intekenen op het ‘Renovatieadvies aan Huis’. Een renovatieadviseur screent gedurende anderhalf uur je woning en geeft concrete tips en advies over je renovatieplannen. Achteraf krijg je een verslag op maat, mét overzicht van de beschikbare premies. De Provincie draagt sowieso de helft van de kosten voor dit persoonlijk advies. De stad of gemeente kan een deel mee financieren en zo het renovatieadvies volledig gratis maken voor haar inwoners.
 • Kiezen voor lokale producten biedt vele voordelen. Niet alleen zijn ze kraakvers en lekker; voor de productie en distributie is weinig energie en vervoer nodig, wat een positieve invloed heeft op de portemonnee én het klimaat. Het omgevingscontract voorziet in begeleiding bij de opmaak van een lokaal voedselplan. Met zo’n uitgekiend plan slaat een lokaal bestuur meerdere vliegen in één klap: lokale voeding is beter voor mens en klimaat, doet de lokale economie (her)leven, zorgt voor extra jobs en voor sociale verbondenheid.

Voortbouwen op het succes van het milieucontract

Het omgevingscontract bouwt voort op de fundamenten van het milieucontract, dat in 2002 gelanceerd werd. Het milieucontract groeide uit tot een vaste waarde in de samenwerking tussen de Provincie en de 60 Oost-Vlaamse gemeenten.  

In de periode 2012-2019 werden 900 projecten en 650 labo-onderzoeken uitgevoerd:

 • honderden wateranalyses werden uitgevoerd, zoals de analyses van zwembad-, afval- en oppervlaktewater, waterbodem …
 • jaarlijks worden tientallen geluidsmetingen uitgevoerd op grootschalige evenementen (Gentse Feesten, Lokerse Feesten, Feest in het Park, …)
 • 22 erosiegevoelige gemeenten lieten zich begeleiden in de strijd tegen erosie
 • voor 14 gemeentes stelde de Provincie een inventaris op van potentieel verontreinigde sites
 • voor 15 gemeenten stelde de Provincie bermbeheerplannen op met gericht maaibeheer voor meer biodiversiteit
 • voor 30 gemeenten werden klimaat- en energieplannen opgesteld in de strijd tegen de klimaatverandering
 • 800 inwoners kregen een gratis renovatieadvies aan huis in 54 verschillende gemeenten
 • 10 gemeenten riepen de hulp in van de Provincie voor de opmaak van een autodeelactieplan.

Naast het bestaande aanbod rond milieu, natuur en klimaat, worden voortaan andere grondgebonden diensten en projecten aangeboden zoals lokale economie en mobiliteit.

Alle betalende grondgebonden diensten en projecten worden zo gebundeld één overzichtelijke en gebruiksvriendelijk instrument.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur leefmilieu
Kim Rienckens beleidsmedewerker klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur leefmilieu
Kim Rienckens beleidsmedewerker klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent