Skip to Content

Gouverneur als bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie

Taken en bevoegdheden

Vandaag, 1 september 2020, verwelkomde de deputatie de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter in het Provinciehuis.

Gouverneur Carina Van Cauter is de 21ste gouverneur van Oost-Vlaanderen en voor Oost-Vlaanderen ook de eerste vrouwelijke gouverneur.

Als gouverneur zal ze de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen. Ze is voorzitter van de deputatie en ook bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen. De gouverneur is ook medeverantwoordelijk voor de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen. 

De gouverneur heeft heel wat taken:

Provinciale taken

De gouverneur is voorzitter zonder stemrecht van de Oost-Vlaamse deputatie.

Vlaamse taken

  • De gouverneur bewaakt het correct functioneren van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, polders en wateringen en kerkfabrieken. Zij behandelt alle klachten van de burgers tegen deze besturen.
  • Zij neemt initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.
  • De Vlaamse regering wijst de gouverneur ook opdrachten toe voor de strategische ontwikkeling van de provincie. 

Federale taken

  • De gouverneur is medeverantwoordelijk voor de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen. Brandweer, politie en wapenvergunningen zijn haar hoofdtaken.
  • Zij zit ook het provinciaal veiligheidsoverleg voor. Bij zware rampen coördineert zij de hulpacties.
  • Daarnaast heeft zij representatieve en protocollaire opdrachten. Zo begeleidt zij de koninklijke familie als die de provincie bezoekt.

De Vlaamse Regering kiest de gouverneur.

Meer info over de bevoegdheden op de website van de gouverneur.

Gouverneur Carina Van Cauter ondertekent het Gulden Boek van de Provincie met aan haar rechterzijde Eerste gedeputeerde Kurt Moens
Gouverneur Carina Van Cauter ondertekent het Gulden Boek van de Provincie met aan haar rechterzijde Eerste gedeputeerde Kurt Moens
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent