Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen 25 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen deze winter.

De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast is er ook minder betreding van, met wintergranen ingezaaide, velden door de wintergasten in de polders.

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw

Prijsvraag – percelen oogstresten suikerbietenteelt

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Doel: 25 à 30 ha foerageervelden om efficiënt de wintergasten te verwelkomen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen tot en met vrijdag 20 oktober 2017, een offerte, via post of mail, indienen bij de dienst Landbouw en platteland:

Voorwaarden:

  • Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (Poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er bij voorkeur in het verleden al kleine zwanen opgemerkt
  • Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha
  • Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn
  • Suikerbietenloof en –resten moeten afkomstig zijn van een oogst na 1 november 2017
  • Suikerbietenloof en –resten moeten zonder kerende grondbewerking op de akker blijven tot 31 december 2017
  • Perceel moet minstens voor 50% van de oppervlakte gelegen zijn, op meer dan 50 meter van de openbare weg

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

  • oppervlakte per perceel (in ha)
  • totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)
  • ligging of adres van perceel/percelen
  • prijsopgave in euro/ha

Kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

 

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele De Craene Dienst Landbouw & Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele De Craene Dienst Landbouw & Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent