Skip to Content

Gemeenten en provincies uit grensoverschrijdend havengebied zetten samen schouders onder 'North Sea Port District'

Sterker en breder samenwerken in het hele grensoverschrijdende havengebied. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking via het 'North Sea Port District'.

Recent zetten de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele en Vlissingen en de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland hiervoor een belangrijke stap.

De partijen keurden samen een concept werkagenda goed voor het District en gaven een startschot voor een vervolgtraject. De agenda richt zich op de volgende werklijnen: ‘Toegankelijkheid & verbindingen’, ‘Aantrekkelijk leeflandschap’, ‘Huisvesting, arbeidsmarkt & opleidingen’ en ‘Energie & circulariteit’.

“Grensoverschrijdende samenwerking in dit aaneensluitend havengebied is essentieel voor een optimale ontwikkeling op het vlak van economie, werkgelegenheid, CO2-reductie, leefbaarheid, innovatie, … Ik ben dan ook zeer verheugd dat de acht partnerbesturen elkaar hierin vinden en samen willen investeren in deze unieke en belangrijke grensoverschrijdende regio.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

 

Het North Sea Port District is een uniek gebied. Het heeft als ruggengraat het recent samengevoegde North Sea Port, dat over de landsgrenzen en de Westerschelde heen gevormd is. Dit leidde ertoe dat de twee regio’s rond de haven in Vlaanderen en Nederland een sterker grensoverschrijdend samenwerkend gebied willen vormen: een District rond North Sea Port.

Veel thema’s geschikt voor samenwerking

Via het District kunnen ontwikkelingen rondom aanwezige steden, dorpen, landschappen en bedrijvigheden sterker op elkaar afgestemd worden. Kansen en knelpunten in de verschillende delen van het District kunnen beter aangepakt worden als er naar het District in zijn geheel gekeken wordt.

Het District richt zich op de volgende werklijnen:

  1. Toegankelijkheid en verbindingen: Deze werklijn gaat over de mobiliteit binnen het gebied voor de verschillende gebruikers (o.a. voetgangers, fietsers, vrachtwagenchauffeurs, gebruikers van openbaar vervoer).
  2. Aantrekkelijk leeflandschap: In deze werklijn wordt gekeken naar de open ruimte in het gebied, de toeristische en culturele activiteiten, de initiatieven die de leefbaarheid verhogen, groenprojecten, regionale landschappen en gezondheid.
  3. Huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen: het North Sea Port District wil een gebied zijn waar het goed wonen, leven, werken en leren is. Via deze werklijn wordt er gekeken naar de voorzieningen die dit kunnen faciliteren, naar goede informatievoorziening over grensoverschrijdende kansen op het vlak van onderwijs en werkgelegenheid, naar het voorzieningenniveau, naar demografische evoluties en de grensoverschrijdende kansen die deze met zich meebrengen (groei aan Vlaamse kant, krimp aan Nederlandse kant van het District).
  4. Energie en circulariteit: het District wil een gebied zijn met veel potentieel voor energie en circulariteit. Met deze werklijn wordt gekeken naar de huidige energievoorzieningen en circulaire initiatieven, maar vooral ook naar deze die in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Vervolgtraject

De acht partnerbesturen besloten om samen een vervolgtraject in te gaan en te financieren. De concept werkagenda die samen met Architecture Workroom Brussels is opgesteld, vormt hiervoor de basis. In het vervolgtraject gaat een procesbegeleider aan de slag met een brede stakeholderbevraging zodat de werkagenda verdiept, uitvoerbaar en concreter gemaakt kan worden. Ook zal gekeken worden naar een efficiënte en transparante organisatie en moet aandacht besteed worden aan de promotie van het District. Verder worden de relaties met andere relevante samenwerkingsverbanden en visies uitgewerkt.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Els Piqueur dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Els Piqueur dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent