Skip to Content

Fietssnelwegen Dendermonde: Aanleg fietstunnel nabij Hofstraat en fietsbrug over Dender

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Dendermonde en Infrabel aan de realisatie van de fietssnelwegen tussen Wetteren en Dendermonde en tussen Aalst en Dendermonde. Bij de uitvoering van deze projecten is het nodig om twee ingrijpende werken op het terrein uit te voeren:

  • De aanleg van een fietstunnel onder de spoorlijn nabij de Hofstraat ter vervanging van de huidige overweg;
  • De aanleg van een nieuwe fietsoversteek aan de spoorwegbrug over de Dender nabij het bedrijf VPK.

Beide projecten zitten momenteel in de start van de vergunningsfase.

Fietstunnel nabij de Hofstraat

Infrabel streeft ernaar om overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. Fietsinfrastructuur maakt hier deel van uit. Met de bouw van de fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat wordt er een ongelijkgrondse en veilige kruising gecreëerd tussen de fietssnelweg en de spoorlijn L53 Gent-Dendermonde-Mechelen. De fietssnelweg F43 Aalst – Dendermonde zal hier aantakken op fietssnelweg F44 Gent – Dendermonde – Mechelen.

De fietstunnel vormt zo de verbinding tussen Wetteren, Schoonaarde en Dendermonde en tussen Oudegem en Aalst. Het sluiten van de spoorwegovergang ter hoogte van de Hofstraat zal samen met de verbreding en het plaatselijk verleggen van de Berkestraat gebeuren. Zo komt er een alternatieve verbinding voor personenwagens tussen Oudegem en Appels. De fietsers tussen deze twee deelgemeenten kunnen de nieuwe tunnel onder de spoorlijn gebruiken als veilige, lokale fietsverbinding. De omgevingsvergunningsaanvraag voor de tunnel werd deze zomer ingediend en de werken starten, volgens de huidige planning, in het voorjaar van 2019.

Fietsbrug over de Dender

De fietsbrug over de Dender ter hoogte van papierverwerkingsbedrijf VPK  is een sleutelproject op fietssnelweg F44. Dit project beoogt de bouw van een fietsoversteek aan de spoorbrug, die de fietssnelweg over de Dender tilt.

De fietsbrug vormt zo de link tussen Schoonaarde/Oudegem/Mespelare en Sint-Gillis/Dendermonde/Baasrode. Het zal de meest directe en veiligste fietsverbinding zijn tussen deze gemeenten. Deze fietsbrug vormt daarom een essentiële, unieke schakel in het netwerk van de fietssnelwegen in Dendermonde.

De fietsers op het jaagpad langsheen de Dender tussen Dendermonde en Aalst zullen vlot de nieuwe fietssnelweg kunnen bereiken via een toegang langs de Oude Heirbaan.

Verder verloop

Fietssnelweg F44 station Schoonaarde – Hofstraat Dendermonde

Dit deel fietssnelweg heeft een lengte van 3200m.

De stad stelt hier een ontwerpbureau aan. De Provincie zal optreden als bouwheer voor de fietssnelweg. Samen met dit project zal het stadsbestuur nieuwe landbouwverbindingswegen aanleggen tussen de Bosstraat en de Opstalstraat en zal Infrabel de Berkestraat verbreden en gedeeltelijk verleggen.

Fietssnelweg F43 Hofstraat Dendermonde – Langehaagstraat Aalst

Dit deel fietssnelweg heeft een lengte van 3600m.

Het ontwerp is te laste van de Provincie. De Provincie treed tevens op als bouwheer.

Kostenplaatje

De uitvoering van de fietssnelwegen en de bijbehorende werken wordt geraamd op circa 5 069 000 EUR. Elke partner neemt hiervan een aanzienlijk deel ten laste.

Zowel de fietstunnel als de fietsoversteek komen in aanmerking voor financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO-middelen zijn enkel mogelijk bij fietssnelwegen voor de bouw van fietsbruggen of fietstunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen.

Beide projecten ontvangen 40% EFRO steun op de totale kostprijs. Dit komt neer op 346 880 EUR subsidie voor de bouw van de tunnel en 332 135,20 EUR voor de aanleg van de oversteek.

De resterende kosten voor de bouw van de tunnel worden gedragen door Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de bouw van de fietsoversteek worden de andere kosten gedragen door Infrabel, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Provincie Oost-Vlaanderen. De stad Dendermonde staat in voor het verwerven van de nodige gronden.

Het aandeel van de Provincie betreffende de fietssnelwegen wordt betoelaagd door het Vlaamse Gewest in het kader van het fietsfonds.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Niels Tas Schepen van stedenbouw en RO, stadsvernieuwing, mobiliteit en wonen, Stad Dendermonde
Matias Vandenbossche Ingenieur dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Charlotte Verbeke Project Leader Local Affairs zone Noord-West en Noord-Oost, Infrabel
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Niels Tas Schepen van stedenbouw en RO, stadsvernieuwing, mobiliteit en wonen, Stad Dendermonde
Matias Vandenbossche Ingenieur dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Charlotte Verbeke Project Leader Local Affairs zone Noord-West en Noord-Oost, Infrabel
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent