Europese steun voor twee fietssnelwegtunnels in De Pinte

Maandag 13 mei 2024 - De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan de fietssnelwegen F7 Gent-Kortrijk en F45 Gent-Oudenaarde. In De Pinte kan zowel het traject van de F7, ter hoogte van de overweg Groenstraat, als het traject van de F45 nog sterk worden verbeterd. Fietsers op de F45 moeten er nu nodeloos omrijden langs minder veilige kruispunten. De Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, lokaal bestuur De Pinte en de Vlaamse Overheid slaan daarom de handen in elkaar. Er komt ook Europese steun voor de realisatie van twee fietstunnels.

De fietsverbindingen F7 en F45 in De Pinte moeten veiliger, directer en comfortabeler kunnen. Daarom zal worden bekeken hoe het mogelijk is om de spoorkruisingen in De Pinte ongelijkgronds te maken door middel van twee nieuwe fietstunnels. Om op een veiliger manier het spoor te kruisen, het spoornet robuuster en de treinen klokvaster te maken, wordt ook naar de toekomst van de overwegen gekeken.
​Evenwel moet de lokale mobiliteit tussen de wijken, in het bijzonder voor de voetgangers en fietsers, op een efficiënte en leefbare wijze kunnen gebeuren. Voor dit alles wordt nu eerst een degelijk studie- en ontwerpproces opgestart, waarin ook betrokkenheid van de bewoners is voorzien. 

Voor het onderzoek en de realisatie van deze twee tunnels kan er worden gerekend op 820.000 euro financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het op te starten studie- en ontwerpproces gebeurt in een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, het lokaal bestuur De Pinte en de Vlaamse Overheid.

Met de toezegging van de Europese steun kunnen de verschillende partners werk maken van de verdere ontwikkeling van veilige en hoogkwalitatieve fietsinfrastructuur in De Pinte.”

​Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent