Europese steun voor fietssnelwegtunnel in Zelzate

Er komt een nieuwe fietstunnel in Zelzate onder de spoorlijn ter hoogte van de Beneluxlaan en de Denderdreve. Deze fietstunnel zal voor een veilige, comfortabele en vlotte verbinding zorgen op fietssnelweg F424 tussen Zelzate, Sas van Gent en Terneuzen. Op de F424 sluit bovendien de F423 (Zelzate - Eeklo) aan, waarvan het laatste deel (Denderdreve - Tweedegidsenlaan, circa 700 m) ook wordt gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van de fietstunnel en de aansluitende fietsinfrastructuur in Zelzate zijn een groot aantal partners betrokken: Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, lokale besturen Zelzate en Terneuzen, de Vlaamse Overheid, Provincie Zeeland, Projectbureau Gentse Kanaalzone, North Sea Port, polderbestuur, en NMBS). De nieuwe tunnel kan rekenen op aanzienlijke financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het landsgrensoverschrijdend havengebied North Sea Port is een belangrijke economische motor met bijzonder veel tewerkstelling en dus een enorm fietspotentieel. Het fietsgebruik voor woon-werkverkeer in de Gentse Kanaalzone neemt jaar na jaar toe. Meer dan een kwart van de werknemers fietst er momenteel van en naar het werk. Degelijke, veilige fietsinfrastructuur is essentieel om het aantal fietsbewegingen verder omhoog te krijgen.

Broodnodige fietsinfrastructuur

Het netwerk van fietssnelwegen in en rond Zelzate, centraal in het Belgisch-Nederlandse havengebied, is in volle ontwikkeling. Voor de hele Kanaalzone is een fietsplan opgemaakt dat ook de fietssnelwegen omvat. De voorbije jaren kwam er overal in de haven nieuwe fietsinfrastructuur bij. Ten noorden van Zelzate is er op dit moment echter nog geen hoogwaardige fietsverbinding tussen de Vlaamse en de Nederlandse zijde van het havengebied.

De F423 tussen Zelzate en Eeklo is zo goed als volledig afgewerkt, maar begint op dit moment pas aan de Denderdreve. Samen met de geplande nieuwe fietstunnel wordt het ontbrekende traject van ongeveer 700 meter tot aan de Twee Gidsenlaan/Groenebriel de komende jaren gerealiseerd. Op dit traject wordt ook een verbinding gemaakt met de fietstunnel. Op die manier vervolgt de fietssnelweg F424 het laatste stukje richting Nederlandse grens langs de andere kant van de spoorweg. Op de grens sluit de fietssnelweg F424 aan op de Nederlandse hoogwaardige fietsinfrastructuur ter hoogte van de Beneluxlaan/Westkade. Ook aan Nederlandse zijde wordt er geïnvesteerd in deze fietssnelwegverbinding. ​

"De Europese steun is een grote opsteker voor de Provincie en alle andere partners. Steeds meer pendelaars in de Gentse Kanaalzone kiezen voor de fiets. En maar goed ook, want de fiets is essentieel voor meer duurzame mobiliteit. Door de nieuwe fietstunnel en de verdere ontwikkeling van de fietssnelwegen zullen fietsers binnen enkele jaren veel comfortabel en veiliger Zelzate van Noord naar Zuid kunnen doorkruisen en aansluiten op de Nederlandse fietsinfrastructuur in het North Sea Port havengebied.”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
“Als schepen bevoegd voor mobiliteit, verkeer en toerisme ben ik zeer opgetogen dat we kunnen rekenen op deze Europese steun. De realisatie van een fietstunnel op deze locatie zal de fietsveiligheid en het comfort van de gebruikers flink verhogen."

​Luc Van Waesberghe, schepen Zelzate

Europese steun voor forse investeringen

Met het Vlaamse EFRO-programma subsidieert de Europese Unie projecten in Vlaanderen die de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Op die manier draagt EFRO-steun bij aan een sterke reductie van de Vlaamse CO2-emissies en de realisatie van de Europese Green Deal. Investeringen in hoogwaardige fietsinfrastructuur op fietssnelwegen dragen hiertoe bij.

De kostprijs van de fietstunnel in Zelzate wordt geraamd op 2,67 miljoen EUR. Veertig procent, of ruim 1 miljoen EUR, zal worden gefinancierd met EFRO-middelen. De rest van de kosten zullen worden gedragen door Infrabel, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Ontwerp en realisatie

Op dit moment wordt het ontwerp van de fietstunnel en de aansluitende infrastructuur verder verfijnd. Volgens de huidige planning zal de schop over een tweetal jaar effectief de grond kunnen ingaan in Zelzate. De voltooiing van de nieuwe fietstunnel is voorzien in de zomer van 2027.

 

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jorre Biesmans dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent