Skip to Content

Euregio Scheldemond zet in op grensoverschrijdend ondernemerschap

Ook in de eengemaakte Europese markt ondervinden bedrijven belemmeringen bij het grensoverschrijdend samenwerken. Dat blijkt uit het onderzoek “Grenzeloos ondernemen”, dat in opdracht van Euregio Scheldemond werd uitgevoerd. 

Ondernemers geven aan dat er behoefte is aan inzichten in bijvoorbeeld regelgeving en subsidies, maar ook aan een duidelijke schets van de markt. Wat bovendien steeds terugkomt in het onderzoek, is het gebrek aan een (in)formeel netwerk van ondersteuning, relaties en expertise rond grensoverschrijdend ondernemen. De Scheldemondraad besliste op 14 november in Knokke-Heist om aan de slag te gaan met de bevindingen en adviezen uit “Grenzeloos ondernemen”, en zodoende de ondernemers te ondersteunen die grensoverschrijdend willen samenwerken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met het opzetten van informele netwerken zodat ondernemers elkaar over en weer van de grens ontmoeten, of door actieve ondersteuning bij administratieve, juridische en fiscale aspecten van het zakendoen over de grens.

Kavelruil over de grens

Tijdens de Scheldemondraad ondertekenden de provincie Zeeland en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een convenant voor samenwerking over de grens wat betreft grondzaken en kavelruil. Het convenant heeft tot doel de functionele grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van grondzaken te bevorderen. De partijen streven ernaar om zo veel mogelijk de (toekomstige) grondbehoefte in het grensgebied in beeld te brengen. Grondbezit houdt zich namelijk niet aan grenzen of nationaliteiten. Zo wil men binnen Euregio Scheldemond afstemmen over grondverwerving voor (grensoverschrijdende) projecten. Hierin vormt vrijwilligheid en een marktconforme prijs het uitgangspunt.

Laaggeletterdheid

De Scheldemondraad zegde 32.000 euro toe aan het Scheldemondfondsproject “Laaggeletterdheid in de grensregio”. In het gebied van de EGTS Linieland van Waas en Hulst zullen lokale bibliotheken inzetten op innovatieve methoden om laaggeletterdheid tegen te gaan. Hiervoor willen de partners relevante partijen aan beide zijden van de grens samenbrengen. Er wordt gedacht aan een taalbus die grensoverschrijdend ingezet kan worden.

Vlaams-Nederlandse top

De Scheldemondraad stond ook stil bij de resultaten van de Vlaams-Nederlandse top van 5 november jl. in Middelburg. Verschillende, door Euregio Scheldemond aangebrachte, onderwerpen kregen een plek op de topontmoeting tussen de minister-presidenten Rutte en Bourgeois. Zo was er de ondertekening van de intentieverklaring tussen de UGent en Campus Zeeland over samenwerking rondom maritiem onderzoek. Deze intentieverklaring moet de eerste stap zijn richting een samenwerkingsplatform tussen alle Vlaamse en Nederlandse kenniscentra en overheden rond de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

Smart Delta Resources

De Provincie Oost-Vlaanderen trad op 5 november officieel toe tot het platform Smart Delta Resources, een samenwerkingsinitiatief van elf grote industriële bedrijven in Zuidwest-Nederland en Oost-Vlaanderen. Het platform ondersteunt de onderlinge uitwisseling van reststoffen tussen de bedrijven en draagt bij aan de besparing van energie en grondstoffen en aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wettelijke knelpunten

Minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops hebben afgesproken om in te zetten op de optimalisering van de randvoorwaarden voor grensoverschrijdende samenwerking. Beide bewindslieden hebben afgesproken om te onderzoeken of er voldoende juridische instrumenten bestaan om wettelijke grensbelemmeringen te overbruggen. Euregio Scheldemond zal in dit verband helpen om concrete wettelijke knelpunten te inventariseren en door te geven aan de bevoegde nationale en Europese instanties.

 

Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is als samenwerkingsverband van Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen ontstaan in 1989. Op vlak van cultuur en onderwijs vond al uitwisseling plaats sinds de jaren '50. Voorheen bestond de werking uit twee pijlers: de Scheldemondraad, als autonoom platform, en het Europese Interreg-programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Binnen de Scheldemondraad werd door de jaren heen de samenwerking gestaag uitgebouwd: ook op vlak van veiligheid, economie, grensarbeid, onderwijs, omgeving, landbouw, en iets mindere mate cultuur wordt nu samengewerkt, in vakgroepen èn concrete projecten. Vanaf 2000 werden ook de gemeenten nadrukkelijker betrokken in de euregio. Initiatieven uit de gemeentelijke clusters, de vakgroepen of de Scheldemondraad zelf worden veelal bekostigd via de diverse Interreg-programma's of het eigen Scheldemondfonds. De drie provincies werken samen in Euregio Scheldemond maar ook in ruimere verbanden, zoals Vlaams-Nederlandse Delta, Interreg Vlaanderen-Nederland en een aantal transnationale Interreg-structuren.

Contacteer ons
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent