Eerste voorstellen Masterplan Oudenaarde Linkeroever op tweede participatiemarkt voor inwoners

woensdag 27 juni 2018

 De Stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen organiseren voor de tweede keer een inspraakmoment voor de opmaak van het masterplan Oudenaarde Linkeroever. In maart werden tijdens een eerste participatiemarkt ideeën en bezorgdheden verzameld. De studiebureaus gingen hiermee aan de slag en werkten de eerste voorstellen uit.

 

“We verzamelden héél veel ideeën. Een goed plan kan je enkel samen met de inwoners maken, daar ben ik van overtuigd. We betrekken omwonenden als lokale experts. Ik ben benieuwd naar de reacties op de eerste voorstellen”, aldus schepen Mathieu De Cock, bevoegd voor ruimtelijke ordening.

De inwoners van Oudenaarde krijgen nu de kans om de eerste voorstellen van het Masterplan in te kijken en opnieuw hun mening met ons te delen.

“De reacties op de eerste voorstellen van het masterplan zullen gebruikt worden om het masterplan verder vorm te geven. Participatie vormt een kernwaarde binnen ruimtelijke planning”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning.

Participatiemarkt

Inwoners en pers zijn welkom op woensdag 27 juni 2018, doorlopend van 16 tot 20 uur in de Sint-Jozefkerk, Sint-Jozefsplein 8, Oudenaarde.

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde werken samen aan een masterplan met actieprogramma om alle ruimtelijke ambities in het gebied Oudenaarde Linkeroever op elkaar af te stemmen. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er zijn 4 aandachtsgebieden: stedelijk sportcentrum, site Santens, site Alvey en Steenbakkerij Vande Moortel. Bij de opmaak van het plan betrekken de Provincie en de Stad verschillende doelgroepen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties.

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent