Skip to Content

Deputatie weigert vergunning voor twee windturbines op industrieterrein Stookte in Wetteren

Vandaag, donderdag 10 juni 2021, besliste de deputatie om de omgevingsvergunning aan de NV ELECTRABEL te weigeren voor de bouw en exploitatie van twee windturbines op het industrieterrein Stookte in Wetteren, meer bepaald op de bedrijfssites van Ajinomoto OmniChem (windturbine 1) en Recticel (windturbine 2).

"Door de negatieve adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Omgeving en de gemeente Wetteren komt de voorliggende aanvraag niet in aanmerking voor een vergunning.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 4 januari 2021 ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen via het omgevingsloket. Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 253 bezwaarschriften ingediend.

Het dossier werd voor advies voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag ongunstig. Uit de beoordeling blijkt dat windturbine 1 zeer dicht bij de Schelde wordt ingeplant, binnen een seizoenstrekroute voor water- en zangvogels en binnen een structuurrijk bos met bomen en constructies met potentieel voor vleermuizen.

Uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat deze turbine een te grote impact zal hebben op de natuurwaarden en de natuurlijke structuur van de Scheldevallei. Doordat windturbine 1 niet voor vergunning in aanmerking komt en er in de omgeving geen andere windturbines aanwezig zijn, maakt de voorziene windturbine 2 geen deel uit van een cluster. Het betreft dus een solitaire turbine en daardoor komt ook deze niet voor vergunning in aanmerking.

De commissie trad de ongunstige adviezen bij van het College van Burgemeester en Schepenen van Wetteren, het Agentschap voor Natuur en Bos en de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving.

De deputatie volgt dan ook het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en weigerde op 10 juni 2021 de vergunning.

De beslissing zal na ondertekening ter inzage worden gelegd via het publiek omgevingsloket. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent