Deputatie weigert omgevingsvergunning bouw windturbine Electrabel in Maldegem

Op donderdag 15 december besliste de deputatie om de omgevingsvergunning te weigeren voor de bouw en exploitatie van een windturbine in de zone tussen de verkeerswisselaar N44/N49 en het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) op grondgebied Maldegem.

"Electrabel wil de turbine permanent ontsluiten via de Broekhuizestraat. Die moet worden verbreed en verbonden met de turbine via een toegangsweg in steenslag. De gemeenteraad nam een ongunstig beslissing over deze wegenis. Daardoor komt het project niet in aanmerking voor een vergunning.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid.

Vergunningstraject

Op 3 juni diende NV ELECTRABEL een vergunningsaanvraag in voor een turbine met een vermogen van 4,5 MW en een maximale tiphoogte van 180 meter. Deze turbine sluit aan op de drie bestaande windturbines langsheen het Afleidingskanaal ten oosten en de lijn van de bestaande windturbines ten zuiden van de N49.

De vergunning voor deze turbine werd in 2021 al eerder geweigerd door de deputatie omwille van onder meer het ontbreken van een beslissing van de gemeenteraad inzake de verbreding van de toegangsweg.

De aanvrager wil de toegang tot de windturbine faciliteren door een permanente toegangsweg te voorzien. Deze weg loopt van de Broekhuizestraat via de bestaande landbouwweg tot aan de projectsite. Ze is gelegen langs een perceelsgrens en zou een strook beslaan van circa 343 m, 4,5 m breed zijn en worden opgetrokken uit steenslag. De beslissingsbevoegdheid over deze wegeniswerken ligt bij de gemeenteraad van de gemeente Maldegem.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Maldegem bracht een ongunstig advies uit over de aanvraag omwille van de mogelijke gezondheidsimpact van het project op de omwonenden en de onduidelijkheid rond de doorgang van de toegangsweg voor zwaar verkeer. De verbreding van de weg getuigt niet van zuinig ruimtegebruik.

De andere uitgebrachte adviezen van onder meer het departement Omgeving, afdeling GOP, het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Landbouw en Visserij waren gunstig.

Het dossier werd op 27 september ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Uit de bijgevoegde studies blijkt dat de turbine voldoet aan de in Vlaanderen gehanteerde criteria inzake veiligheid. Ook qua geluid en slagschaduw wordt aan de geldende richtwaarden en normen voldaan. De commissie is bovendien van oordeel dat een minimale inname van de ruimte wordt nagestreefd door het project inclusief de toegangsweg in te planten langsheen de perceelsgrens.

Onder voorbehoud van een goedkeuring van de gemeenteraad over de wegenis adviseert de commissie aan de deputatie om de vergunning te verlenen voor onbepaalde duur.

Op 12 december maakte de gemeente de gemeenteraadsbeslissing bekend via het omgevingsloket. Gelet op het unieke landelijke karakter van de doodlopende zandweg tussen landbouwpercelen weigert de gemeenteraad de aanvraag inzake de verharding van deze weg met steenslag.

Omwille van het ontbreken van een gunstige beslissing inzake de wegenis weigert de deputatie op 15 december 2022 de vergunning.

De beslissing zal na ondertekening ter inzage gelegd worden via het publiek omgevingsloket. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering. 

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent