Skip to Content

Deputatie weigert omgevingsvergunning aan NV OB&D voor het exploiteren van een stortplaats in Ronse

De Oost-Vlaamse deputatie weigerde vandaag, donderdag 30 juli 2020, de omgevingsvergunning aan de NV OB&D voor het exploiteren van een stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet reinigbare gronden, gelegen aan de Schorissesteenweg in Ronse.

"De deputatie volgt het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en weigert de vergunning. Zo treedt ze ook de ongunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse en het Agentschap voor Natuur en Bos bij."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid

Volgens de provinciale omgevingsvergunningscommissie doorstaat de aanvraag de natuurtoets niet. Voorts houdt de aanvraag geen rekening met de mogelijke consequenties indien herstel tot de oorspronkelijke toestand van het reeds opgevulde en afgewerkte deel, wordt gevorderd. 

Achtergrond

Het project beoogt de verdere opvulling van het resterende volume van de voormalige zandgroeve met een monostroom van 105 431 ton bedrijfseigen gronden over een periode van maximaal 2 jaar.

De gevraagde activiteiten, stortplaatsen van categorie 1 en 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijn onderworpen aan de milieueffectrapportageplicht.

Het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving verleende op 19 november 2018 een ontheffing voor het opmaken van een project-MER.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 25 maart 2020 ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure waarbij het project werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 34 bezwaren ingediend.

Het dossier werd voor advies voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag ongunstig op 14 juli 2020. De deputatie volgde het advies van de commissie en weigert de vergunning.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie Hoofdmilieudeskundige
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie Hoofdmilieudeskundige
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent