Deputatie verleent omgevingsvergunning aan BVBA SIBAVAR in Maldegem

De deputatie van de Provincie hernieuwt de omgevingsvergunning van de BVBA SIBAVAR in Maldegem voor de verdere exploitatie van de varkenshouderij met mestverwerking. De vergunning heeft een beperkte termijn tot eind 2023.

"De vergunningsaanvraag kadert volledig in de verlenging van een bestaande bedrijfsexploitatie tot maximaal 31 december 2023, zoals geïnstrueerd door Vlaams minister Zuhal Demir. Bovendien is het bedrijf intussen in het flankerende beleid van de Vlaamse Overheid gestapt, waarmee het zich engageert om de bedrijvigheden volledig stop te zetten tegen diezelfde datum.”

gedeputeerde Leentje Grilaert, bevoegd voor Vergunningenbeleid

Vergunningstraject

Op 18 juli diende het bedrijf een vergunningsaanvraag in voor de hernieuwing van de basisvergunning van 2002. Deze werd gevraagd voor een beperkte termijn tot en met 31 december 2023.

In afwachting van het definitief PAS-kader werd aan de vergunningverlenende overheden een ministeriële instructie ter beschikking gesteld. Aansluitend hierop zijn er richtsnoeren gepubliceerd voor de toepassing van dit tussentijdse kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. Voor verlengingen van bestaande bedrijfsexploitaties kan een vergunning worden toegestaan tot maximaal 31 december 2023 zonder de overige principes uit de instructie en richtsnoeren te moeten toepassen. In toepassing van dit richtsnoer verleende het Agentschap voor Natuur en Bos op 3 oktober een gunstig advies.

Het dossier werd ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het College van Maldegem, de Gewestelijke Omgevingsambtenaar van het departement Omgeving, afdeling GOP en adviesverleners van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie.

Op deze zitting verklaart de exploitant dat hij in het flankerend beleid van de Vlaamse Overheid is gestapt voor volledige stopzetting van het bedrijf. De commissie verleende een unaniem gunstig advies en adviseerde de deputatie om de vergunning te verlenen onder de voorwaarde van volledige stopzetting.

Na de zitting plaatste de exploitant een bericht op het omgevingsloket waarin de engagementen voor de stopzetting werden opgenomen samen met een concreet stappenplan voor de afbouw van het bedrijf.

De deputatie volgt het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en verleende op 15 december 2022 de vergunning voor een beperkte termijn tot en met 31 december 2023 waarbinnen de bedrijvigheden zullen worden stopgezet. Dit laatste werd via de bijzondere milieuvoorwaarden verankerd in de vergunning.

Uiterlijk 1 maart 2023 moet de aanvoer van mest naar de mestverwerkingsinstallatie worden stopgezet. Het leegdraaien van de installatie zal starten in mei 2023. De varkenshouderij mag vanaf heden geen fokmateriaal meer aankopen zodoende naar een volledige stopzetting te gaan tegen de einddatum van de vergunning.

De beslissing zal na ondertekening ter inzage gelegd worden via het publiek omgevingsloket. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering.

Op 12 december 2022 heeft het bedrijf tevens het aanvraagdossier ingetrokken dat, parallel aan voormelde aanvraag, in beroep liep bij Vlaanderen.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent