Skip to Content

Deputatie start procedure voor het schorsen van de milieuvergunningen van EMPRO EUROPE NV in Dendermonde

De Oost-Vlaamse deputatie besliste op 26 september 2019, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde, om de procedure op te starten tot schorsing van de milieuvergunningen van EMPRO EUROPE NV. Dit bedrijf, gelegen in Dendermonde, produceert voedingsmiddelen.

"Het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde verzocht ons de tijdelijke schorsing van de milieuvergunningen omwille van blijvende klachten van omwonenden over geurhinder. We hebben vandaag beslist om de schorsingsprocedure in gang te zetten."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor vergunningenbeleid

Er wordt eerst advies gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde en de toezichthoudende overheid (de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid). Zij moeten dit advies binnen de 60 dagen verlenen.

Daarnaast wordt ook aan het bedrijf de mogelijkheid geboden om argumenten te bezorgen en gehoord te worden.

De deputatie zal uiteindelijk binnen de 120 dagen moeten beslissen of ze de milieuvergunningen al dan niet schorst.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor vergunningenbeleid
Eddy Poelman directie Leefmilieu
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor vergunningenbeleid
Eddy Poelman directie Leefmilieu
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent