Skip to Content

Deputatie start procedure schorsing milieu- en omgevingsvergunningen nv EMPRO EUROPE

De Oost-Vlaamse deputatie besliste vandaag, 26 augustus 2021, om de procedure tot schorsing van de milieu- en omgevingsvergunningen verleend aan de nv EMPRO EUROPE, op te starten.

Nv EMPRO EUROPE is gelegen aan de Vosmeer 22 in Dendermonde en produceert eiwitten uit dierlijke producten zoals pluimveepluimen en -poten.

De vergunningen van het bedrijf werden eerder al opgeheven op advies van de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid en de stad Dendermonde.

Op 16 januari 2020 oordeelde de deputatie in haar beslissing dat mogelijks geopteerd moet worden voor een compleet nieuw concept qua bedrijfsvoering en zuiveringstechnieken, eventueel op een andere locatie die minder geurgevoelig is.

Het bedrijf tekende beroep aan tegen deze beslissing.

Vlaamse minister voor Omgeving Zuhal Demir boog op 9 juli 2020 de beslissing van de deputatie om in een schorsing voor een periode van minstens drie maanden. Tijdens deze schorsingsperiode moest het bedrijf maatregelen implementeren om de geurhinder afkomstig van discontinue geurbronnen tot een niet-storend niveau te beperken.

De Afdeling Handhaving besliste om de schorsingsbeslissing van de minister op te heffen vanaf 11 oktober 2020. De activiteiten werden vanaf deze datum terug opgestart. Sinds de heropstart van het bedrijf zijn de geurklachten opnieuw toegenomen.

"In een brief van 3 augustus 2021 van de stad Dendermonde wordt de deputatie gewezen op aanhoudende ernstige geurhinder voor de buurt door de exploitatie van nv EMPRO EUROPE. Er werd de deputatie gevraagd om een tijdelijke schorsing van de vergunningen te overwegen. Om duidelijkheid te verkrijgen over de hinderaspecten, acht de deputatie het aangewezen om de procedure tot schorsing van de vergunningen op te starten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Omgevingsvergunningen


In het kader van deze procedure zal een formeel standpunt ontvangen worden van de Afdeling Handhaving en het College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde. Ook aan de exploitant wordt de kans geboden om zich te verdedigen en hij zal op zijn verzoek worden gehoord.

De deputatie zal binnen de 120 dagen na effectieve opstart van de procedure via het omgevingsloket een beslissing nemen over de al dan niet volledige of gedeeltelijke schorsing van de omgevingsvergunning.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen
Charlotte Vancoillie dienst Omgevingsvergunningen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent