Skip to Content

Deputatie heft vergunningen EMPRO EUROPE nv op

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 16 januari 2020 beslist om de vergunningen van het bedrijf EMPRO EUROPE nv op te heffen. Dit bedrijf, gelegen in Dendermonde, is een productiebedrijf van dierlijke eiwitten.

De procedure voor het schorsen of opheffen van de vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit werd opgestart op 27 september 2019. Aanleiding waren de extreme en aanhoudende geurhinder, de veelvuldige klachten van omwonenden en de officiële vaststellingen van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de lokale politie.

Conform de procedure die vastgelegd is in het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit werden het College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving om advies gevraagd. Uit deze adviezen blijkt dat het bedrijf voor onaanvaardbare geurhinder zorgt, gelet op de frequentie, de intensiteit, de duur en de onaangenaamheid ervan.

Zelfs na de vele verbeteringspogingen van het bedrijf en de intensieve opvolging door de afdeling Handhaving en verschillende consultants, blijft de hinder onaanvaardbaar. Dit werd ook gestaafd aan de hand van een geuronderzoek uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline lucht. In beide adviezen wordt voorgesteld om de vergunningen te schorsen of op te heffen. 

Voorafgaand aan de beslissing werd de exploitant op 11 december 2019 gehoord en de mogelijkheid geboden om zijn standpunt mondeling en schriftelijk toe te lichten. Op basis van alle elementen oordeelt de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen dat er geen garantie is dat de geurhinder, met de huidige installaties en bedrijfsvoering op de huidige locatie, tot een aanvaardbaar niveau kan worden herleid.

De deputatie heeft daarom beslist om de vergunningen op te heffen.

Het bedrijf kan tegen deze beslissing van de deputatie in beroep gaan bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu (binnen een termijn van 30 dagen). De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het ingestelde beroep binnen een termijn van honderdtwintig dagen. Dergelijk beroep schorst de beslissing van de deputatie, wat wil zeggen dat gedurende de beroepsperiode het bedrijf verder kan exploiteren in afwachting van een definitieve beslissing.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Vergunningenbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Vergunningenbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent