Skip to Content

‘Cool Towns’ brengt hittestress in Oost-Vlaamse gemeenten in kaart

Gewapend met mobiele weerstations trekken vanaf morgen drie onderzoeksploegen van de Provincie Oost-Vlaanderen op klimaatmissie door Oost-Vlaanderen. In de geselecteerde pilootgebieden (Merelbeke, Eeklo en Zelzate) voeren zij objectieve metingen naar hittestress uit. Tegelijkertijd bevragen ze voorbijgangers naar hun hitte-ervaringen. Hun opdracht kadert in het Europese Interreg 2 Zeeën project ‘Cool Towns’, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen deel uitmaakt.

De pers is welkom bij de eerste metingen die doorgaan in Merelbeke-Tuinwijk Jan Verhaeghen op vrijdag 23 augustus om 13u.

3 pilootlocaties

In Oost-Vlaanderen meten de onderzoeksploegen op 3 pilootlocaties: 

 • In Merelbeke wordt een deel van de bestrating in Tuinwijk Jan Verhaeghen, na een participatief traject, omgevormd tot een groenere ontmoetings- en speelzone.
 • In Zelzate wordt de speelplaats van GO basisschool De Reigers vergroend en onthard. Deze school werkt samen met MOS (Milieuzorg Op School) Oost-Vlaanderen aan een klimaatgezonde speelplaats, die behalve klimaatgezond ook educatief en avontuurlijk is.
 • In Eeklo wordt OCMW-Welzijnscampus De Zuidkaai heringericht: de open ruimte wordt een groene aangenamere verblijfsplek voor bewoners, bezoekers en medewerkers.

Meten is weten

De onderzoeksploegen testen verschillende maatregelen uit die de hittestress doen dalen. Zowel in Oost-Vlaanderen, als in verschillende buurlanden, voert men hittestressmetingen uit. Daarbij meet men voor en na de invoering van een hittebestrijdende maatregel. Zo wordt het effect van de maatregel duidelijk. De metingen van vandaag zijn dus een eerste belangrijke stap.

Maatregelen die de hittestress verminderen zijn: ontharden, vergroenen, voorzien van schaduw en verkoelende waterelementen, …

De metingen worden uitgevoerd op warme dagen vanaf 25°C, liefst bij heldere hemel, en op het warmste moment van de dag, tussen 12 en 16 uur.

  Hittestress in steden en gemeenten

  De vele verharde oppervlakten en aaneengesloten bebouwing in steden en gemeenten houden de warmte langer vast. Daardoor zijn de temperaturen in steden en gemeenten hoger dan op het platteland. Tijdens warme periodes kan dit voor hittestress zorgen: er is onvoldoende gelegenheid om af te koelen en de hitte wordt altijd maar ondraaglijker. 

  Steden en gemeenten missen momenteel essentiële kennis en instrumenten om hun pleinen, straten en gebouwen hittebestendig te maken. Daarom neemt de Provincie Oost-Vlaanderen deel aan het project ‘Cool Towns’, dat lokale besturen handvatten zal aanreiken om efficiënte hittemaatregelen te nemen.  

   Hittebestrijdingsplannen en klimaatadaptatie

   De resultaten van het project 'Cool Towns' worden geïntegreerd in de gemeentelijke klimaatadaptatieplannen en verwerkt in de projectadviezen aan gemeenten voor wijkrenovatie. Ook worden ze opgenomen in het renovatie-advies dat het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen aan particulieren verleent. 

   We willen gemeenten en steden stimuleren om aandacht te besteden aan het hitteprobleem als onderdeel van klimaatadaptatie met onder andere meer aandacht voor kwaliteitsvol groen en water. Maar ook particulieren, bedrijven en andere organisaties kunnen bijdragen door hittebestendig te (ver)bouwen, door bewust te kiezen voor meer groen en minder verharding, door meer bomen te planten en gevels te vergroenen, ...”

   Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en energie

   Europees project 'Cool Towns'

   'Cool Towns' kadert in het Europese programma lnterreg 2 Zeeën, prioriteit klimaatadaptatie. 'Cool Towns’ is officieel gestart in september 2018 en loopt tot eind september 2022. Ook de volgende zomers zullen er dus metingen gebeuren in Oost-Vlaanderen om de effecten van de genomen maatregelen in beeld te brengen.

   Contacteer ons
   Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie
   Sandra Leroy beleidsmedewerker milieu- en natuureducatie
   Leen Meheus Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
   Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie
   Sandra Leroy beleidsmedewerker milieu- en natuureducatie
   Leen Meheus Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
   Over Provincie Oost-Vlaanderen

   1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

   De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

   De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

   *Rijksregister 2023   Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

    


   Copyright foto's: 

   - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

   - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

   Provincie Oost-Vlaanderen
   Charles De Kerchovelaan 189
   9000 Gent