Bosaanplant Provincie maakt Hospicebossen twee hectare groter

De Provincie Oost-Vlaanderen zorgde vandaag voor twee hectare nieuw bos aan de Hospicebossen in Nazareth. De uitbreiding kwam er op twee percelen die grenzen aan de zuidoostelijke hoek van het bestaande bos. Dat brengt de totale oppervlakte van de Hospicebossen op bijna 63 hectare. Het is al de derde uitbreiding van de Hospicebossen op enkele jaren tijd en dat is goed nieuws voor deze dun beboste regio.

Meer bos als wapen tegen klimaatverandering

De klimaatverandering is de laatste jaren steeds meer zichtbaar en voelbaar. Meer dan ooit is de aanplanting van sterke, robuuste bossen nodig om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met 50 (volwassen) bomen haal je per jaar gemiddeld een ton CO₂ uit de lucht. Daarnaast zijn er nog alle andere positieve effecten van bossen en bomen: ze bieden onder meer verkoeling, houden water vast en gaan erosie tegen.

De Hospicebossen zijn sinds 2012 eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze zijn een van de belangrijkste bossen in de bosarme regio tussen de Bovenschelde en de Leie. In de eerste helft van de vorige eeuw werden op de zandige bodem uitheemse, snelgroeiende bomen aangeplant zoals de Japanse lork en de Corsicaanse den. Daardoor was de ecologische waarde van het bos vrij laag. Door een meer duurzaam bosbeheer, uitgevoerd door de Provincie, evolueren de Hospicebossen het laatste decennium naar een meer gevarieerd en biodivers bos. Een heterogeen bos met inheemse soorten is beter bestand tegen ziekten en droogte, en draagt bij aan de klimaatrobuustheid van de regio.

"Elke hectare telt! Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio – voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Oost-Vlaamse bosindex moet fors omhoog. De Provincie levert samen met verschillende partners broodnodige inspanningen om het percentage op te krikken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Stelselmatige uitbreiding

In 2019 vergrootten de Hospicebossen aan de westzijde (ter hoogte van de Klapstraat) met drie hectare. Daar kwam onder andere een geboortebos van de gemeente Nazareth. In 2021 kregen de Hospicebossen een nieuwe bosrand aan de kant van de E17. Toen werden, op een voormalige akker van 1,3 hectare, 500 inheemse struiken aangeplant. De brede bosrand met bloeiende en besdragende struiken gaf een boost aan de biodiversiteit van het bos en zorgde voor een extra buffer langs de drukke autosnelweg.

Rond een aantal percelen aan de Hospicebossen loopt op dit moment een ruilverkavelingsproces. Sommige percelen die op dit moment ingekleurd zijn als landbouwgebieden worden bosgebied. Andere percelen krijgen een duurzame bestemming als landbouwgrond. De ontwikkeling van de Hospicebossen naar een biodivers, klimaatrobuust bos zal ook gunstig zijn voor de omliggende landbouwpercelen. De bodem kan immers meer water vasthouden en bossen hebben een gunstige invloed op het microklimaat in de omgeving.

De percelen die gisteren beplant werden, zijn op dit moment nog eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij en waren in landbouwgebruik tot afgelopen najaar. In de toekomstige ruilverkaveling dragen ze de gronden over aan de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Sarah Fernandez-Alonso dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent