Beleidslijn Warmte: Provincie gaat resoluut voor warmtenetten en duurzame warmteproductie

Met de Ruimtelijke Beleidslijn Warmte wil Provincie Oost-Vlaanderen de overgang naar duurzame warmtevoorziening zo efficiënt mogelijk laten verlopen. De Provincie zet resoluut in op warmtenetten in de steden en kernen en wijst zelf in eerste instantie aan welke warmtebron waar duurzaam aangewend kan worden. 

In 2050 wil Provincie Oost-Vlaanderen Klimaatgezond zijn. Dat betekent dat we onze energie vooral uit níet-fossiele grondstoffen zullen halen, dus uit hernieuwbare en duurzame bronnen. Zoals bijvoorbeeld uit windturbines, waar we als Provincie de laatste jaren een pioniersrol vervuld hebben: nergens anders wordt er zoveel ruimte gecreëerd voor windturbines. En niet alleen in ons landschap, als Provincie lopen we ook op kop wat betreft de productie van groene elektriciteit.

Alleen voldoet het huidig energieaanbod niet aan de stijgende vraag naar warmte, wat maar liefst 60% uitmaakt van de huidige energiebehoefte. 

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke planning: “Naar analogie met wind gaan we – als eerste Vlaamse Provincie – richting geven aan de warmtetransitie, zodat die zo efficiënt mogelijk kan verlopen, ook op vlak van kosten. Een belangrijk element daarbij is ruimtelijke planning: om richting te geven waar we gaan voor welke duurzame warmte-oplossingen is de Beleidslijn Warmte aangenomen.”

De Beleidslijn Warmte geeft een sleutelrol aan warmtenetten, waarop de Provincie actief en gericht zal inzetten. De nieuwe infrastructuur voor onze duurzame warmtetransitie zal komen in onze steden en kernen, waar veel verbruikers dicht op elkaar zitten. 

De warmtevoorziening kan enkel duurzamer worden als de warmte uit hernieuwbare of duurzame bronnen gehaald wordt. Een warmtenetwerk alleen is niet voldoende, warmtebronnen moeten zowel economisch als ruimtelijk efficiënt én duurzaam ingezet worden.

Een voorbeeld hiervan is houtige biomassa: dit kan duurzaam aangewend worden voor energieproductie als ...

•           het resthout betreft uit duurzaam landschapsbeheer

•           de aanvoer lokaal is

•           de schaal van de ketel voldoende groot is voor een efficiënt verbrandingsproces en rookgasfiltering

•           de ketel op de juiste locatie staat, dus niet in het centrum van een stad waar al te veel fijn stof is

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie: "We brengen ons warmtebeleid ook in praktijk. Samen met het Autonoom Provinciaal Domein De Gavers wordt alles in gereedheid gebracht om een biomassa-installatie te plaatsen voor de verwarming van jeugdherberg ’t Schipken. De jeugdherberg is goed gelegen voor een biomassaketel en we willen met deze actie stappen ondernemen naar een meer duurzame toekomst voor Oost-Vlaanderen."

Deze beleidslijn is nog maar een eerste aanzet, verdere uitwerking met experten en stakeholders volgt. Provincie Oost-Vlaanderen stelt haar partners dan ook voor op dinsdag 24 april op het Warmtecongres in Eeklo samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap.

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Moira Callens projectcoördinator energielandschap
Martine Verhoeve gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Moira Callens projectcoördinator energielandschap
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent