'Atelier Alvat' – De Provincie Oost-Vlaanderen betrekt omwonenden bij de ontwikkeling van de Alvat-site in Buggenhout

De Alvat-site in Buggenhout is al enkele decennia aan het verkommeren en daardoor voor velen een doorn in het oog. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft Maat-ontwerpers (i.s.m. Rebel) de opdracht gegeven om een masterplan op te maken voor de site. De Alvat-site biedt heel wat kansen voor bedrijvigheid, maar is volledig omringd door woningen. Het masterplan zal rekening houden met de leefbaarheid, de maatschappelijke inpassing en de financiële haalbaarheid. Participatie is absoluut aangewezen om de input, bezorgdheden en lokale kennis van omwonenden mee te nemen in het planningsproces.

Daarom vindt vanavond, 12 september 2017, een eerste 'Atelier Alvat' plaats voor de buren en de betrokkenen.Op 24 oktober vindt een tweede atelier plaats. 

 

“Het studiebureau onderzoekt welke kansen er zijn voor de bedrijvigheid in dit gebied en op welke manier we bij de ontwikkeling van deze site rekening kunnen houden met de bezorgdheden van de omwonenden”, aldus Geert Versnick, gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning.


Atelier Alvat I op 12 september 2017

Het atelier is opgebouwd uit 2 sessies. ’s Middags gaan de ontwerpers aan de slag met experten en administraties en ’s avonds worden de eerste onderzoeksresultaten en het kader waarbinnen men kan participeren voorgesteld aan de buurtbewoners. Tijdens deze avondsessie kunnen omwonenden ook hun input en bezorgdheden delen met de ontwerpers. 

Gedeputeerde Geert Versnick: “We nodigen ’s avonds de buren en betrokkenen uit op het atelier om hun input en bezorgheden te delen met de ontwerpers. Aan de hand van drie thema’s (leefbaarheid, bedrijvigheid en landschap & beleving) onderzoeken we de mogelijkheden voor de Alvat-site.” 

 

Atelier Alvat II op 24 oktober 2017

Op 24 oktober zullen de Provincie en het studiebureau verschillende mogelijke scenario’s voorstellen aan de omwonenden. De ontwerpers hebben de opdracht gekregen om dan toe te lichten op welke manier de input van de omwonenden verwerkt werd in deze scenario’s.

 

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte , Provincie Oost-Vlaanderen
An Spitaels, ruimtelijk planner Project Alvat-site, Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte , Provincie Oost-Vlaanderen
An Spitaels, ruimtelijk planner Project Alvat-site, Provincie Oost-Vlaanderen
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent