Skip to Content

Asbeststort Sint-Niklaas verliest milieuvergunning

De Oost-Vlaamse deputatie trekt de milieuvergunning in van het bedrijf SVK voor de exploitatie van een stortplaats voor inerte afvalstoffen, waaronder asbestafval. Het opheffen van een milieuvergunning verloopt volgens een voorgeschreven procedure opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit. Deze beslissing kwam er na vraag van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en het actiecomité Asbeststort Dicht.

Het besluit werd genomen na het inwinnen van de adviezen van de milieu-inspectie van het Vlaams Gewest en van het stadsbestuur en na het horen van het bedrijf. SVK is al verschillende keren gewaarschuwd dat het niet aan de milieuvoorwaarden voldoet en kreeg in het verleden en vorig jaar nog verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie. Maar de nodige aanpassingen om de vereiste normen te behalen kwamen er niet.

De milieuvergunning was normaal geldig tot 2026. Met deze keuze wil de Provincie de gezondheid voor de omwonenden op lange termijn verzekeren.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieu- en natuurvergunningen, Provincie Oost-Vlaanderen
Raf Barzeele hoofdmilieudeskundige, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieu- en natuurvergunningen, Provincie Oost-Vlaanderen
Raf Barzeele hoofdmilieudeskundige, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent