Skip to Content

375 000 EUR voor een nog duurzamere Waaslandhaven

Provincie Oost-Vlaanderen en Maatschappij Linkerschelderoever (MLSO) slaan de handen in elkaar om de Waaslandhaven nog duurzamer te maken. De Provincie investeert hiervoor 75 000 EUR per jaar, en dit gedurende vijf jaar. Met die middelen werd een medewerker aangesteld die verschillende duurzame opdrachten binnen de Waaslandhaven zal uitrollen.

De Waaslandhaven maakt deel uit van de Haven van Antwerpen, dé economische motor van België. Het Beverse deel, dat behoort tot de Provincie Oost-Vlaanderen, is momenteel de belangrijkste groeipool.

  • 21 031 mensen (uitgedrukt in VTE) werkten in 2020 rechtstreeks voor de Waaslandhaven. Daarvan waren er 14 420 aan het werk in Oost-Vlaanderen, wat een stijging van 4% tegenover 2019 betekent.
  • De maritieme trafiek in de Waaslandhaven stijgt al jaren. In 2020 werd er in totaal 117 859 601 ton goederen gelost en geladen. Dat is een uitzonderlijke en lichte daling (-0,7%) tegenover 2019, die echter volledig te wijten is aan de COVID-19-gezondheidscrisis. Bijna alle maritieme trafiek (minstens 117 miljoen ton) gebeurt in het Beverse deel van de Waaslandhaven.
  • Veruit de meeste goederen die in de Waaslandhaven passeerden, deden dat in containers: 88% of 103 827 046 ton. Daarmee ligt het aandeel containers in het totale goederenverkeer van de Waaslandhaven nog steeds veel hoger dan het aandeel van 60% containers in het totale goederenverkeer voor de gehele haven van Antwerpen.

"De Provincie Oost-Vlaanderen en havenbeheerder Maatschappij Linkerscheldeoever willen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de welvaart en de vele jobs die de haven creëert. Maar die groei moet wel gebeuren in harmonie met haar omgeving en de samenleving. Daarom zetten Provincie Oost-Vlaanderen en MLSO hun schouders onder het plan om van de Waaslandhaven Europa’s meest duurzame haven te maken! Een streefdoel dat we delen met Port of Antwerp."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Provincie Oost-Vlaanderen en MLSO willen een klimaatneutrale, circulaire en toekomstgerichte Waaslandhaven tegen 2050 en gaan daarom versterkt samenwerken op vlak van drie hefbomen:

1. Efficiënt gebruik van de ruimte

Net zoals elders, moet ook binnen het havengebied de ruimte zo efficiënt mogelijk benut worden. De ruimtes die reeds in gebruik zijn, kunnen geoptimaliseerd worden door maximaal in te breiden. Voor de zones waar nog uitgebreid kan worden, ligt de sleutel onder andere in bedrijventerreinmanagement. Daar heeft MLSO ervaring in. Het Logistiek park Waasland-fase West kan met haar bedrijventerreinmanagement, het pilootproject Logigrid (waarin de mogelijkheid van samenwerken rond energie onderzocht wordt) en ecologische inrichting als voorbeeld dienen voor de toekomstige zones. 

2. Energietransitie en circulaire economie

Op vlak van energietransitie speelt de Waaslandhaven nu al een voortrekkersrol. Denk maar aan Ecluse (het eerste stoomnetwerk op industriële schaal dat heel wat (inter)nationale prijzen in de wacht mocht slepen), of de windturbines van Wind aan de Stroom. Hier wordt op grote schaal hernieuwbare energie opgewekt, die vaak rechtstreeks verbruikt wordt door de aanwezige bedrijven. Daarnaast leven er in de Waaslandhaven ideeën voor batterijenopslag en een heuse waterstoffabriek. De kennis en innovatie die hier aanwezig is, willen de partners nog verder uitbouwen en delen met alle aanwezige bedrijven in het havengebied.

3. Samenwerken als hefboom

Samenwerking binnen de haven is dé hefboom om alle doelstellingen waar te maken. Daarom kan MLSO rekenen op de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en van de POM Oost-Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij kan expertise verlenen met betrekking tot bedrijventerreinmanagement en klimaatacties. Een jaarlijks netwerkmoment met alle betrokken partijen zal zorgen voor een optimale uitwisseling tussen de haven en haar omgeving.

Om haar steun kracht bij te zetten, kent de Provincie in de periode 2021-2025 een jaarlijkse subsidie toe van 75 000 EUR. Met deze financiële tussenkomst kan MLSO onder andere een medewerker aanwerven die de duurzame opdrachten zal coördineren.

 "MLSO zet reeds verschillende jaren haar schouders onder duurzame initiatieven: denk maar aan het stoomnetwerk Ecluse, de windturbines van Wind aan de Stroom of het recent opgestarte pilootproject Logigrid. Met deze steun van de Provincie kunnen we verder werken aan kennisopbouw en -overdracht rond energietransitie en circulaire economie in de Waaslandhaven. De start van Maxim Schroeyers bij MLSO op 26 april als nieuwe medewerker duurzame opdrachten, is meteen de eerste concrete stap in de uitwerking. Hij zal niet alleen een concreet actieplan uittekenen, maar ook mogelijke nieuwe partnerschappen onderzoeken zoals met CAPTURE. Dat we voor 2021 alvast gebruik kunnen maken van de provinciale subsidie duurzame bedrijventerreinen is daarbij een hele hulp."

Boudewijn Vlegels, voorzitter Raad van Bestuur MLSO

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Boudewijn Vlegels voorzitter Raad van Bestuur MLSO
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Boudewijn Vlegels voorzitter Raad van Bestuur MLSO
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent