20ste editie Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen publiceert elk jaar de resultaten van haar regionaal-economisch onderzoek en planning in de Sociaal-economische situatieschets. Vandaag vrijdag 25 mei, wordt de twintigste editie van de Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld, een feesteditie dus.

De sociaal-economische situatieschets bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in de Provincie. Dit jaar bevat dit deel drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 biedt een kijk op de conjunctuur in 2017-2018. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op 20 jaar evolutie in de Oost-Vlaamse economie. Tot slot analyseert hoofdstuk 3 de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Oost-Vlaamse economie.

Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij in acht hoofdstukken de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven. De tabellen in dit deel zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn. Waar nodig worden de gebruikte termen verklaard en geduid. De analyses worden zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd.

Enkele conclusies:

  • De algemene conjunctuurtoestand laat voor 2018 positieve verwachtingen optekenen. De verwachte groei van het Belgische BBP bedraagt 1,7%, even hoog als in 2017.
  • In 2017 werd voor het vierde jaar op rij een recordaantal oprichtingen van ondernemingen genoteerd. In Oost-Vlaanderen waren er niet minder dan 12 600 startups.
  • De provincie telt anderhalf miljoen inwoners, een toename met 140 000 in 20 jaar tijd.
  • Oost-Vlaanderen lijkt van alle Vlaamse provincies globaal gezien het minst kwetsbaar voor de gevolgen van de Brexit.
  • De sectoren die het gevoeligst lijken voor de Brexit, zijn transportmiddelen, voeding en textiel.
  • Grootste werkgever in onze Provincie zijn de bedrijfsgerichte diensten, met 99 000 actieven of 16% van het totaal; van dichtbij gevolgd door de gezondheidszorg (91 000 actieven, 15% van het totaal). Samen zijn deze sectoren goed voor bijna een op de drie jobs in Oost-Vlaanderen.
  • Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 14% van het provinciale totaal.
  • UGent en de 4 hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen 72 500 studenten.
  • De maritieme trafiek in de North Sea Port - deelgebied Gent steeg opnieuw, tot 32,5 miljoen ton. (2017). Het was het beste jaar ooit. Voor de Waaslandhaven bedroeg de trafiek in 2016 68,6 miljoen ton, eveneens een record. Beide havens samen zorgen voor een zevende van de Oost-Vlaamse werkgelegenheid.
  • De website provincies.incijfers.be ontsluit een gigantische hoeveelheid aan sociaal-economische data voor de vijf Vlaamse provincies, soms tot op buurtniveau.

 

De publicatie (64 blz) is gratis en kan besteld worden via de gratis infolijn van het Provinciebestuur: 0800 94 808, via info@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent en vanaf 28 mei ook online te raadplegen.

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor middenstand en kmo, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor middenstand en kmo, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens



Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent