Skip to Content

20 partners geven startschot voor landschapsproject Rodeland

Op vrijdag 5 juli ondertekenden 20 partners de overeenkomst van het project Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Het project vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek en de Molenbeek. 

Terreinacties

Met het project Rodeland willen de partners tal van terreinacties realiseren. Voorbeelden:

 • bosuitbreiding door openbare en private eigenaars;
 • kleine landschapselementen als ecologische en landschappelijke verbindingen;
 • ondersteuning van landbouwers bij landschapsbeheer en verbrede landbouw;
 • de uitbouw van een recreatief wandel- en fietsnetwerk;
 • veilige en alternatieve mobiliteit;
 • ruimte voor water;
 • ….

De partners maken samen een actieprogramma met deelprojecten. Het projectgebied omvat liefst 2100 ha en ligt buiten de agrarische zone. De brede samenwerking vergroot de gedragenheid van de initiatieven. Uniek is de betrokkenheid van de onderwijs- en wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie, …

Wat is Rodeland?

Rodeland staat voor een ongeziene samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap. Het projectgebied omvat nu al waardevolle oude boskernen en open valleien met belangrijke natuurwaarde. Toch staat ook hier de biodiversiteit onder druk, mee door de klimaatverandering. Zowel voor natuur als recreatie kan Rodeland een topgebied in Oost-Vlaanderen worden, met een grote toegevoegde waarde voor mens en natuur.

Partners

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere staan in voor de financiering. Waarnemend gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere vervult de rol van bruggenbouwer en zit het partnerschap voor. 

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw centraliseert de beschikbare middelen en werft een halftijds coördinator aan. Daarnaast ondertekenden volgende partners:

 • Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid
 • Natuurpunt
 • Boerenbond
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Agrobeheerscentrum Ecokwadraat
 • Bos+
 • Universiteit Gent – Fornalab
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid
 • Hogeschool Gent
 • Proefhoeve Bottelare
 • Regionaal Landschap Schelde - Durme
 • Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • Landelijk Vlaanderen

 

Contacteer ons
Didier Detollenaere wnd. gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Veerle De Bock diensthoofd Milieu Provincie Oost-Vlaanderen
Ann De Rycke Agentschap Natuur en Bos
Didier Detollenaere wnd. gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Veerle De Bock diensthoofd Milieu Provincie Oost-Vlaanderen
Ann De Rycke Agentschap Natuur en Bos
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent